คณะเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่าพิษณุโลก (Serra Club of Phisanulok)

ที่ตั้ง

วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
228 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
โทร. 0-5530-2621-2
สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม  ค.ศ. 2001 / 2544
เป็นกลุ่มที่ 13 ในประเทศไทย

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ 1039
วันที่  19  พฤษภาคม  ค.ศ. 2002 / 2545

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประจำการ 25 คน สมาชิกสมทบ 4 คน

คุณพ่อเยโรม สมสุข หทัยภัสสร์
จิตตาธิการ
    
อักแนส วิภา อ่ำบางกระทุ่ม
ประธาน


รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มพิษณุโลก ปี 2021 – 2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อเยโรม สมสุข หทัยภัสสร
Fr. Jerome SomsukHathaipatsorn

จิตตาธิการ/Chaplain
(อธิการบ้านเณรจอห์นปอลพิษณุโลก)

วัดเซนต์นิโกลาส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
hathaipatsorn@gmail.com

081-181-7629

2.  อักแนส วิภา อ่ำบางกระทุ่ม
Agnes WipaAmbangkratum

ประธาน
President

102/2 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

081-534-0046

3. อากาทา สิริพร มาตุรงค์พิทักษ์
Agatha Siriporn Maturongpituck

ว่าที่ประธาน
President-Elected

ร้านฟาติมา 52/2-3 ถ.นเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
s_maturongpituck@hotmail.com

081-962-5872

4. มารีอา อัมพร คูหาจิต
Maria AmpornKhuhajit

รป.ฝ่ายกิจกรรม
Vice President / Activities

450/5 หมู่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

083-164-9520

5.เทเรซา อัญชัน จาตุกัญญาประทีป
Theresa AnchanJatukanyaprateep

รป. ฝ่ายกระแสเรียก
Vice President / Vocation

143 ถ.เอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
anchan_serra@hotmail.com

081-886-6035

6. มอนิกา ศิริพร  คูหาจิต
Monica SiripornKhuhajit

รป.ฝ่ายสมาชิก
Vice President / Memberships

450/5 หมู่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
aun.siripornkhuhajit@gmail.com

091-843-6206

7. เปโตร วัชร คูหาจิต
Peter WacharaKhuhachit

รป. ฝ่ายสื่อสาร
Vice President / Communication

450/5 หมู่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
kumkring@hotmail.com

086-366-9417

8.เทเรซา อัญชัน จาตุกัญญาประทีป
Theresa AnchanJatukanyaprateep

เหรัญญิก
Treasurer

143 ถ.เอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
anchan_serra@hotmail.com

081-886-6035

9. มารีอา กาญจนา เจียวัฒนากุล
Maria Kanchana Chiawatthanakun

เลขานุการ
Secretary

148/39 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

099-206-8239

Back to District 140