กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี
 
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี

ที่ตั้ง
วัดนักบุญลูกา บางขาม
http://www.nsdiocese.org/church/บางขาม.html

ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15180
โทร. 0-3648-9118

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  ค.ศ. 2009
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ 1058
เมื่อวันที่  26 มิถุนายน  ค.ศ. 2011
สังกัดเขต 140

เป็นกลุ่มที่ 22 ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ 3 ในสังฆมณฑลนครสวรรค์

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปั 2021) มีจำนวนสมาชิกสามัญประจำการ 13 คน สมาชิกสมทบ 3 คน
รวม 16 คน


คุณพ่อธวัช สิงห์สา
จิตตาธิการ


อันนา ประนอม สำอาง
ประธาน

คณะกรรมการบริหารปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อธวัช สิงห์สา

จิตตาธิการ/Chaplain

 

 

2 อันนา ประนอม สำอาง

ประธาน
President

 

087-934-1291

3. อันนา สมประสงค์ กูบทอง

ว่าที่ประธาน
President-Elected

 

085-481-5817

4. อันนา เนตรปวีณ์ สุขีวัฒน์

รป.ฝ่ายกิจกรรม
Vice President / Activities

 

081-208-1682

5.เทเรซา กานต์สินี กุลศิริวัชรนนท์

รป. ฝ่ายกระแสเรียก
Vice President / Vocation

 

089-697-6034

6. อันนา บุษบา สนใจ

รป.ฝ่ายสมาชิก
Vice President / Memberships

 

082-322-4549

7. อันนา เนตรปวีณ์ สุขีวัฒน์

รป. ฝ่ายสื่อสาร
Vice President / Communication

 

081-208-1682

8.เทเรซา ธารา สิงห์สา

เหรัญญิก
Treasurer

 

085-355-2611

9. เทเรซา ธารา สิงห์สา

เลขานุการ
Secretary

 

085-355-2611Back to District 140