คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา


คณะเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา
เขต 140

ที่ตั้ง
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา
386 ถนนมุขมนตรี อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0-4425-5667
สังฆมณฑลนครราชสีมา

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998
สังกัดเขต 172 สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

วันรับใบแต่งตั้ง
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998
เป็นลำดับที่ 905
ภาพหนังสือแต่งตั้ง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีจำนวนสมาชิก 22 คน
ทมาชิกสามัญ 14 คน สมทบ 8 คน


คุณพ่อยอแซฟ เกรียงไกร ยิ่งยง
จิตตาธิการ


ยอห์น บัปติสต์ วีระ ธาราสิงห์
ประธาน


คณะกรรมการบบริหารปี 2021-2023

ลำดับ

นักบุญ - ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทร.

1

ยอแซฟ
Joseph

เกรียงไกร  ยิ่งยง
Kriengkrai  Yingyong

จิตตาธิการ
Chaplain

สามเณราลัยเปาโล  โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
2 ถ.เทศบาล 20 อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 30130 Kriengkorat@hotmail.com

089-0353113

2

ยอห์น บัปติสต์
John Baptist

วีระ  ธาราสิงห์
Weera  Tarasing

ประธาน
President

120/2  ถ.สืบศิริ 8  ต.ในเมือง  
อ.เมือง   จ.นครราชสีมา

094-3871515

3

แบร์นาแด็ต
Bernadette

ชบาทิพย์  วัฒนาประสิทธิ์
Chabathip  Wattanaprasit

ว่าที่ประธาน
President Elected

2969  ถ.สืบศิริ 47/7  ต.ในเมือง
อ.เมือง   จ.นครราชสีมา

081-9555737

4

โรซารี
Rosary

กาญจนา  นพแก้ว
Kanchana  Noppakraw

รป.ฝ่ายกิจกรรม
Vice President Activity

672/27  ซ.ลำปรุ 2  ถ.มุขมนตรี  ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครราชสีมา

081-9673269

5

ลูซีอา
Lucia

นงลักษณ์  จุลสม
Nongluck  Julsom

รป.ฝ่ายกระแสเรียก
Vice President Vocation

579/14  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง
อ.เมือง   จ.นครราชสีมา

089-4268489

6

มารีอา
Maria

ชาดา  กรรณิการ์
Chada  Kannikar

รป.ฝ่ายสมาชิก
Vice President Membership

378  ซ.ลำปรุ 2  ถ.มุขมนตรี  ต.ในเมือง
อ.เมือง   จ.นครราชสีมา

081-8763718

7

เปียรีนา
Pierina

เบญจพร  ตั้งสุขเกษมสันต์
Benjaporn  Tangsukkasemsan

รป.ฝ่ายสื่อสาร
Vice President Communications

748  หมู่ 10  ถ.เถกิงพล  ต.ในเมือง
อ.เมือง   จ.นครราชสีมา

094-9902969

8

แบร์นาแด็ต
Bernadette

ชบาทิพย์  วัฒนาประสิทธิ์
Chabathip  Wattanaprasit

เหรัญญิก
Treasurer

2969  ถ.สืบศิริ 47/7  ต.ในเมือง
อ.เมือง   จ.นครราชสีมา

081-9555737

9

มารีอา
Maria

ยุพวรรณ ธาราสิงห์
Yupawan  Tarasing

เลขานุการ
SecretarySecretary

120/2  ถ.สืบศิริ 8  ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครราชสีมา

065-2367335


Back to District 172