เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
(Serra Club of Bang Sean)

ที่ตั้ง
วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
http://www.bangsaenchurch.org/
167 ถนนลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2002
เป็นกลุ่มที่ 2 ในสังฆมณฑลจันทบุรี สังกัดเขต 172

วันรับใบรับรอง
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2004 เป็นลำดับที่ 1065
ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 43 คน
เป็นสมาชิกสามัญประจำการ 29 คน สมาชิกสมทบ 14 คน และผู้สนับสนุนน 4 คน


คุณพ่อยอห์น แบปติสต์ สมศักดิ์ พรประสิทธิ์
จิตตาธิการ

มารีอา กอแรตตี อรุณี หอมดำรงค์ศักดิ์
ประธาน


 

กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
ปี 2023 – 2024

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อยอห์น แบปติสต์ สมศักดิ์ พรประสิทธิ์
Rev.Fr. John the Baptist Somsak Pornprasit

จิตตาธิการ
Chaplain

167 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130 

08 1580 7127

2. มารีอา กอแรตตี อรุณี หอมดำรงค์ศักดิ์
   Maria Goretti Arunee Homdamrongsak

ประธาน
President

93/203 หมู่บ้านกีรดา  ต.แสนสุข จ.ชลบุรี 20130
aruneesak@gmail.com

086-411-7365

3. มารีอา ไสว อินสอาด
Maria Sawai Insaad

ว่าที่ประธาน
President-Elected

71/118 ม 1 ต. อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี   

086-411-7365

4. ฟรังซิสโก ธนรัฐกานต์ แซ่บุ้น
Tanaratakan Sae-boon

รป.ฝ่ายกิจกรรม
Vice President / Activities

71/118 ม.1 ต. อ่างศิลา
อ.เมือง จ.ชลบุรี

081 429 2739

5. เทเรซา จินตนา กรรณิกา
Theresa Jintana Kannika

รป.ฝ่ายกระแสเรียก
Vice President / Vocation

326/147 ม.8 หมู่บ้านลัดดาเฮ้าส์ อ.ศรีราชา 
  จ.ชลบุรี 20110

08 7026 7965

6. มารีอา กาญจนา ศรีบัวเอี่ยม
Maria Kanjana Sribua iam

รป.ฝ่ายสมาชิก
Vice President / Memberships

66/20 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130
marrylek25@gmail.com

083-110-1599

7. มาเรียเทแรส ศุภวรรณ ชีรานนท์
Maria Theresa Subhawan  Jirananda

รป.ฝ่ายสื่อสาร
Vice President /Communications

16/8 ม.11 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
subhawan.bun@gmail.com

09 2006 1049

8. มารีอา ไสว อินสอาด
Maria Sawai Insaad

เหรัญญิก
Treasurer

71/118 ม 1 ต. อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี   

09 7237 0765

9. แคลร์ ธิดารัตน์  มาดี  
Claire Thidarat Madee

เลขานุการ
Secretary

114/65 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
thidarat_oh@hotmail.com

084-144-1091

Back to District 172