กลุ่มเซอร์ร่าหนองคู
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มหนองคู

ตั้งอยู่ที่
วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37270
โทร. 0-7869-5003
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

รับหนังสือแต่งตั้ง (ชาร์เตอร์) ลำดับที่ 1096 สังกัดเขต 194
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2007

หนังสือแต่งตั้ง (ชาร์เตอร์)

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีจำนวนสมาชิกสามัญ 18 คน สมาชิกสมทบ 16 คน รวม 34 คนคุณพ่อยอแซฟ สานิตย์  พลมาก 
จิตตาธิการ


มารีอา รัตนาภรณ์ ถาวร
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.  ค.พ.ยอแซฟ สานิตย์  พลมาก

จิตตาธิการ

Chaplain

2. มารีอา รัตนาภรณ์  ถาวร

ประธาน

22   หมู่ 7  ต.นาเวียง

0618576042

Miss.RattanaphonTawron

President

อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

3. โยอันนา ฉวีวรรณ   วงอาษา

รป.ฝ่ายกิจกรรม

บ้านโนนหนามแท่ง 33ม.6  ต.นาเวียง

0872411951

Mrs.SahwiwanWongarsa

Vice President / Activities

อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ37290

4. มารีอามัดาดเลนา คำ  ทองสม

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

121 ม.3 ต.นาเวียงอ.เสนางคนิคม

Mrs.KhamThongsom

Vice President / Vocation

  จ.อำนาจเจริญ37290

5. น.ส.ประภาภรณ์  สิมสิงห์

รป.สมาชิก

6 ม. 6 ต.นาเวียงอ.เสนางคนิคม

081 9475720

Miss.PraphaphonSimsing

Vice President / Memberships

จ.อำนาจเจริญ

6. อลิซาเบ็ธ สังวาล  บุญทา

รป.สื่อสาร

207 ม.3 ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม

0872565581

Mrs.SangwanBuntha

Vice President / Communications

  จ.อำนาจเจริญ

7. อักแนส  บังอร   เกื้อกูล

เหรัญญิก

36 ม.6  ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม

0935608559

Mrs.BangoonKueakun

Treasurer

  จ.อำนาจเจริญ

8. มารีอามักดาเลนา กัลยาณี งามวงศ์

เลขา

บ้านหนองคู 111 ม.3 ต.นาเวียง

0872626299

Mrs.KalayaneeNgam Wong

Secretary

อ.เสนางคนิคม   จ.อำนาจเจริญ37290

 

Back to District 194