เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา
กลุ่มเซอร์ร่าอุบลราชธานี 

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ...
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 1997 หนังสือรับรองลำดับที่ 887
เป็นกลุ่มที่ 1 ในอัครสังฆมณฑลอุบลราชธานี และเป็นกลุ่มที่  ของประเทศไทย
จัดพิธีรับหนังสือแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่ ....

ภาพใบรับรอง

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 57 คน


คณะกรรมการปี 2019-2021

ลำดับ

ชื่อ

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

คุณพ่อเปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
...
คุณจันทร์อุไร ลวดทอง

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

คณะกรรมการปี 2018-2019

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

1. คพ. สตีเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา

จิตตาธิการ

 

2. เทเรซา บุญส่ง   แน่นสิงห์ 

ประธาน

089 917 8543

3. อันนา ประคอง  อินทะนงค์

รป.ฝ่ายกิจกรรม

 

4. อันนา อุดม  สารพันธ์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

086 250 9775

5. โคลัมโบ สุพัตรา   จินารัตน์

รป.สมาชิก

087-955 7617

6. ยอห์นบัปติส จำรัส   รุ่งรัชกานนท์

รป.สื่อสาร

090 565 6645

    มารีอา พรรณวดี สุวรรณกุฏ

ผู้ช่วยรป.ฝ่ายสื่อสาร

 

7. เยโนเวฟา นวลน้อย   อุดมพันธ์

เหรัญญิก

089-579 9387

8. กาทารีนา ลักขณา   สุกใส

เลขา

081 360 5331

9. มารีอา จันทร์อุไร   ลวดทอง

ว่าที่ประธาน

080-378 8085

คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ

ชื่อ

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

คุณพ่อเปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
...
คุณจำรัส รุ่งรัชกานนท์
คุณจำรัส รุ่งรัชกานนท์  
คุณรจนา   สมคิด 
คุณอุดม สารพันธุ์
คุณจันทรอุไร ลวดทอง.
คุณธนาวริทธิ์ ธนิกวลัยรัตนิน.
ตุณนวลน้อย อุดมพันธ์ 
อ.บุญส่ง แน่นสืงห์

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ


คณะกรรมการ ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อ เปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
อ. ลักขณา สุกใส
คุณสรศักดิ์ ยินดีงาม
คุณกฤษดา ประกอบกิจ
อ.ไข่ษร ธนะสิงห์
คุณอุดม สารพันธุ์
อ. สุจริต จันทกาญจน์
อ. ประสิทธิ์ เงาสวรรค์
คุณสรศักดิ์ ยินดีงาม
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ


รายชื่อคณะกรรมการเซอร์ร่ากลุ่มอุบลราชธานี  (ปี  2007 - 2008)
1 แอนดรูว์ คพ.วิทยา งามวงศ์ จิตตาธิการ  
2 ยอห์นบัปติส จำรัส รุ่งรัชกานนท์ ประธาน 2007-2008  
3 กาทารีนา ลักขณา สุกใส ว่าที่ประธาน 2008-2009  
4 อันนา อุดม สารพันธ์ รป.ฝ่ายกระแสเรียก  
5 มารทา หย่า แซ่ฟาม ผช.ฝ่ายกระแสเรียก  
6 โคลัมบา สุพัตรา จินารัตน์ รป.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  
7 เปโตร  ประสาท  สายมณี ผช.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  
8 เปาโล อรัญ อวบสำอางค์ รป.ฝ่ายกิจกรรม  
9 แอนดรูว์ คำมิ่ง วงศ์วาน ผช.ฝ่ายกิจกรรม  
10 ลูโดวิดัส สุจริต จันทกาญจน์ รป.ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์  
11 อันนา จริยา จินารัตน์ เลขานุการ  
12 เยโนเวฟา นวลน้อย อุดมพันธ์ เหรัญญิก
13 เปาลา ประสิทธิ์ เงาสวรรค์ ผช.เหรัญญิก  

 

 

Back to District 194