ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009
ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 4 - จันทร์ที่ 7 เมษายน 2009

วันที่
ลำดับ
กิจกรรม
เสาร์ 4 เมษายน 08 1 ลงทะเบียน รับของที่ระลึก อาหารเที่ยงที่กิจตรงรีสอร์ท อุบลราชธานี
  2 ชมพรระอุโบสถศิลปะไทยตั้งอยู่บนเรือสุพรรณหงส์จำลอง  วิหารกลางน้ำ วัดสระประสานสุข  บ้านนาเมือง
  3 ชมพิพิธภัณฑ์อุบลราชธานี 
  4 ขอพรพระรูปแม่พระวัดบุ่งไหม  (เด็กเคยเห็นแม่พระ)
  5 เยี่ยมอารามกลารีสกาปูชิน  รับอาหารว่างที่อาราม
  6 ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา
ณ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล
  7 เยี่ยมชมอารามรักกางเขน
  8 งานเลี้ยงต้อนรับครอบครัวเซอร์ร่า   ณ โรงเรียนอาเวมารีอา
อาทิตย์ 5 เมษายน 09 1 เดินทางสู่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร  และด่านวังเต่าด่านตรวจคนเข้าเมืองของสปป. ลาว  ผ่านเมืองโพนทองข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น   สู่เมืองปากเซ สปป
  2 ที่วัดปากเซ
  3 ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ แห่ใบลานที่วัดปากเซ
  4 เดินทางไปยังดินแดนลาวตอนใต้สุด  มุ่งสู่  “น้ำตกคอนพะเพ็ง”  แห่งมหานทีสีพันดอน อาหารกลางวันที่บริเวณน้ำตก ชมความงาม  และความยิ่งใหญ่ที่ได้รับการขนานนามว่า  “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย”
  5 กลับสู่ที่พัก โรงแรมไผ่ทอง ปากเซ อาหารค่ำ และเมืองปากเซยามราตรี  
จันทร์ 6 เมษายน 09 1 อาหารเช้า    เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดเป็นของฝากจาก  สปป.ลาว
  2 เดินทางไป “น้ำตกผาส้วม”  เมืองบาเจียง แหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ หมู่บ้านชนเผ่าดั้งเดิม
  3 ชมน้ำตกหมากแงว ธรรมชาติสวยงาม เส้นทางเดินสู่น้ำตกผาส้วม
  4 ชม “น้ำตกผาส้วม”  แหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ 
และรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอารไมมีชื่อข้างน้ำตก
  5 รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอารไม่ม่ชื่อข้างน้ำตก อำลาน้ำตก เดินทางกลับสู่ด่านช่องเม็ก 
  6 ด่านช่องเม็ก  ซื้อสินค้าปลอดภาษี  แล้วเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
  7 ถึงอุบลราชธานี พบอธการบ้านเณร เณร และเด็กค่ายคำสอน
  อาหารว่างและอำลา
  8 จากอุบลราชธานี ถึง ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป ลาว

กำหนดการ