กิจกรรมวันกระแสเรียกในกรุงเทพฯ
จัดโดยคณะเซอร์ร่าอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่  21 พฤศจิกายน  2010
ณ วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)คณะเซอร์ร่าอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียกที่วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)   โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ(จิตตาภิบาลคณะเซอร์ร่าอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ)  สภาภิบาล คณะผู้บริหารและครูจิตตาภิบาลโรงเรียนเปรมฤดีศึกษาให้การสนับสนุนงานวันกระแสเรียกอย่างเต็มที่ เมื่อวันอาทิตย์ที่  21 พฤศจิกายน

   
เพื่อให้เยาวชนรู้จักกระแสเรียก และตระหนักถึงเสียงเรียกของพระที่ทรงเรียกเยาวชนและคริสตชนทุกคนให้มารับใช้พระเจ้าในบทบาท/หน้าที่ต่างๆกัน โดยเฉพาะบทบาทชีวิตการเป็นพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง

 
ในงานมีการประกวดคำขวัญเพื่อกระแสเรียก และจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับจิตตารมณ์ของคณะนักบวชต่างๆ เช่น คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพมหานคร  คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  และคณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่(ธรรมทูตอิเดนเตส)  
มีนักเรียนกว่า 150 คนจากโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนวาสุเทวี โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา และเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟ เข้าร่วมจัดกิจกรรม


ผลการประกวดคำขวัญ (จากคำขวัญ ส่งประกวดทั้งหมด 106 คำขวัญ)

รางวัลที่ 1 ได้แก่คำขวัญ “จุดเริ่มต้นของกระแสเรียก เริ่มจากความเชื่อ ความไว้ใจ ความรัก และ เสียสละ”
โดย มาร์การีตา ธันยพร สงวนหล่อสิทธิ์  ชั้นป.6/1 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา  
รางวัลที่ 2 ได้แก่คำขวัญว่า “เดินตามทางพระคริสต์ คือ ชีวิตกระแสเรียก”
โดย นางสาวอัจฉรา  มนัสมโนธรรม ชั้น ม.6 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
รางวัลที่ 3 ได้แก่คำขวัญว่า “ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ภาวนาเสริมแรงศรัทธา นำมรรคาสู่กระแสเรียก”
โดย ด.ญ. รัศมีจันทร์  สุทธิรัมย์ ป. 5/3 และ ด.ช.ชญานนท์ พรพิมล ม.1 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา


นอกนั้นยังมีรางวัลชมเชย 2 รางวัล  และรางวัลเข้ารอบ อีก 5 รางวัล
นอกจากทุนการศึกษาเป็นเงินสดมอบให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆข้างต้นแล้ว ครูผู้สอนคำสอนและให้การอบรมนักเรียนที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ก็ได้รับรางวัลเงินสดเท่ากับนักเรียนจากคณะเซอร์ร่าอีกด้วยBack to Homeage