จดหมายจากประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2015
ฉบับที่ 1 เรื่อง การรับหน้าที่เป็นกรรมการสภาฯในวาระนี้ต่อเนื่อง 2 ปี
ถึงคุณพ่อจิตตาภิบาล ที่ปรึกษา และกรรมการสภาเซอร์ร่า

5 กรกฎาคม 2014
เรียน คุณพ่อจิตตาภิบาล, ท่านที่ปรึกษา และกรรมการสภาเซอร์ร่า ที่เคารพรัก

ขอเราเริ่มต้นด้วยการขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานเงินตะลันต์แก่พวกเราทุกคน และประทานโอกาสให้แต่ละคนมีโอกาสใช้เงินที่ประทานนี้ให้เกิดผลตามพระประสงค์ของพระองค์

และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นพิเศษที่เสียสละในการรับหน้าที่เป็นกรรมการสภาฯในวาระนี้ต่อเนื่อง 2 ปี เชื่อว่าพระเจ้ามีแผนงานเฉพาะสำหรับแต่ละท่านในรอบ 2 ปีข้างหน้า และที่สำคัญคือการที่ท่านเข้ามาเป็นกรรมการในสภาเซอร์ร่าครั้งนี้ ผมไม่ได้เป็นผู้เลือกท่าน แต่เป็นพระจิตเจ้าและสมาชิกรอบตัวท่านที่เลือกท่าน
 ผมกำหนดเพียงกลไกของโครงสร้างและคัดสรรตามตำแหน่งซึ่งผมไม่ทราบล่วงหน้าว่าใครจะถูกเลือกมาในตำแหน่งใด แต่พวกเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับกาลเวลาและงานของพระองค์เสมอ และหากเวลาครั้งหน้าเปลี่ยนไป ความเหมาะสมของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วย และที่สำคัญคือความสามารถไม่ใช่คุณสมบัติประการแรกที่พระองค์ทรงเลือกสรร
 แต่เป็นความตั้งใจดี ความนบนอบ และซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายของเรา

สำหรับประธานเขตทั้งสามท่าน พวกเราต่างตระหนักดีว่า ท่านเป็นหัวจักรสำคัญที่จะช่วยคณะฯ ในการขับเคลื่อนกลุ่มและสมาชิกให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ตามจิตตารมณ์และเป้าหมายของคณะฯ เราทราบดีว่าภาระกิจของท่านนั้นไม่ได้ง่ายเลย แต่“....สำหรับพระเจ้า ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้. และทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้มีความเชื่อ". (มัทธิว 14:29-31, ลูกา 1:37; 18:27)”

และพร้อมจดหมายฉบับนี้ ผมได้แนบแบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ จะขอท่านประธานเขตโปรดทำสำเนาและแจกจ่ายให้ทุกกลุ่มในเขตของท่าน และให้สมาชิกแต่ละท่านตอบแบบสอบถาม และแน่นอนว่ารวมถึงสมาชิกในเขตและในสภาฯ ทุกท่านด้วย และประธานเขต/ประธานกลุ่ม อาจจะต้องช่วยอธิบายวิธีการตอบตามแบบสอบถามนี้แก่สมาชิกที่ไม่เข้าใจ
 และหากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดโทรหาผมได้ทันที

แบบสอบถามทั้งชุดมี 4 แผ่น ขอให้ทุกกลุ่มบรรจุการตอบแบบสอบถามนี้เป็นวาระพิเศษในการประชุมกลุ่มในเดือน กรกฎาคมนี้ และให้ตอบแบบสอบถามในระหว่างการประชุม ขอให้แต่ละกลุ่มส่งคืนมายังประธานเขต และประธานเขตโปรดรวบรวมมานำเสนอส่งมอบต่อสภาฯในการประชุม วันที่ 9-10 สิงหาคม ที่สามพราน สำหรับกำหนดการและวาระการประชุมในช่วงวันที่ 9-10 สิงหาคม
 นั้นจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ในท้ายนี้ผมได้แนบรายชื่อกรรมการพร้อมข้อมูลการติดต่อมายังทุกท่าน เป็นการรวบรวมจากข้อมูลเก่า ดังนั้นอาจยังไม่สมบูรณ์ หากท่านมีข้อมูลที่ล่าสุดกว่านี้ขอโปรดช่วยแก้ไข ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ซ.วัลลดา ที่ช่วยประมวลข้อมูลเหล่านี้ให้กับพวกเรา ขอบคุณครับ

รักในพระคริวตเจ้าและพระแม่มารี

วินิจ  วสุพงศ์พิพัฒน์

สภาเซอร์ร่า ประเทศไทย
“การดำรงชีวิตศักดิ์สิทธิ์ คือจุดเริ่มต้นของงานส่งเสริมกระแสเรียก”


from:  Joseph Vinij vinijv@yahoo.com

แนบ แบบสอบถาม

Back to Homepage