วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008

โครงการ วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วันเสาร์ที่ 5 - จันทร์ที่ 7 เมษายน 2008
(ปรับปรุงแก้ไข 8 มีนาคม 2008)

ความเป็นมา

• เซอร์ร่าสากล คือองค์กรฆราวาสคริสตชน ทุกประเภทอาชีพ มากกว่า 32,000 คน กว่า 700 กลุ่มใน 30 ประเทศ ที่ร่วมกันอาสาสมัครทำงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกระแสเรียกในพระสงฆ์ ส่งเสริมกระแสเรียกในนักบวชชายหญิงของพระศาสนจักร และเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ต่อกระแสเรียกของสมาชิกเองด้วย สำนักงานใหญ่ของเซอร์ร่าสากลตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา นานกว่า 70 ปีโดยผู้ก่อตั้งชาวอเมริกัน 4 คนในเมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และได้ใช้ชื่อองค์กรจากบุญราศรีฮูนิเปโร เซอร์ร่า บาทหลวงฟรังซิสกัน มิสชันนารีชาวสเปน ซึ่งบุกเบิกประกาศพระวาจาแก่ชาวอินเดียนแดงชนพื้นเมืองและตั้งมิสซังขึ้นหลายแห่งในภาคตะวันตกของสหรัฐ ปัจจุบันคือ เมืองซานฟรานซิสโก ซานตาคลารา ซานดีเอโก ซานตาครูซ ซานฮวน คาปิสตราโน ซานบัวนาเวนตูรา ลอสแองเจลิส ฯลฯ รัฐบาลสหรัฐถือว่าท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งประเทศด้วย มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีและนครลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก

• เซอร์ร่าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นมาครบ 25 ปีในปี ค.ศ. 2005 ต่อมามีการตั้งกลุ่มเซอร์ร่าในอัครสังฆมณฑลและสังฆมณฑลในประเทศไทยจนครบทั้ง 10 สังฆมณฑล ปัจจุบันมีกลุ่มเซอร์ร่าระดับวัด 20 กลุ่ม แบ่งการบริหารออกเป็น 2 เขต คือ

1. เขต 140 ประกอบด้วย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี
และสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกรวม 8 กลุ่ม ประมาณ 200 คน
2. เขต 172 ประกอบด้วย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ อัครสังฆมณฑล ท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลจันทบุรี มีสมาชิกรวม 12 กลุ่ม ประมาณ 300 คน

• ทุกปีในเดือนเมษายน-พฤษภาคม สภาเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งถือว่าเป็น
วันครอบครัวเซอร์ร่า เพื่อให้สมาชิกเซอร์ร่าในประเทศไทยและครอบครัวได้มีโอกาสประชุมพบปะ สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกันทุกปี โดยใช้วิธีหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพสลับปีกันระหว่างสังฆมณฑลต่างๆ ทั้งสองเขต ในปี 2007 ที่ผ่านมา กลุ่มจันทบุรีและกลุ่มบางแสนของสังฆมณฑลจันทบุรี เขต 172 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และปี 2008 นี้ กลุ่มบางนกแขวก และกลุ่มบ้านโป่ง สังฆมณฑลราชบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ วันครอบครัวประจำปี 2008 โดยกำหนดชื่องานว่า “ 1 ศตวรรษแห่งมิสชันนารี/มิสซังราชบุรี”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักในหน่วยงานของสังฆมณฑลเจ้าภาพผู้จัดการประชุม ในการสนับสนุนส่งเสริมกระแสเรียกในสังฆมณฑลให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมมือกันวางนโยบาย หามาตรการและมุ่งเน้นกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและวัดต่างๆ ของสังฆมณฑลให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้
2. เพื่อให้สมาชิกเซอร์ร่าทุกสังฆมณฑลที่มาร่วมประชุม ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลของสังฆมณฑลราชบุรี แบ่งปันความรักและสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคริสตชน ร่วมมือร่วมใจในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่า สร้างความคุ้นเคยกับบรรดาพระสงฆ์ พระสังฆราชและบ้านเณร เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวเซอร์ร่าในสังฆมณฑลต่างๆ ได้สังสรรค์แลกเปลี่ยนแบ่งปันทัศนคติ มีโอกาสเยี่ยมเยียนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจแก่คณะเณรในบ้านเณรและผู้ฝึกหัดชายหญิงในสถานอบรมของคณะต่างๆ มีโอกาสเยี่ยมอาสนวิหาร วัดสำคัญในสังฆมณฑล ตลอดจนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานศึกษาและ สถานประกอบการ อารามนักบวชคณะต่างๆ ในสังฆมณฑลเจ้าภาพ ตามความเหมาะสมกับเวลาที่มีจำกัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวนผู้ลงทะเบียน (ไม่รวมจิตตาธิการกลุ่ม)

เขต 140

กรุงเทพ 
เชียงใหม่ - แม่แจ่ม
บางนกแขวก 
บ้านโป่ง 
นครสวรรค์ 
พิษณุโลก 
ประจวบคีรีขันธ์ 

11
14
10
30
4
16
16 

  รวม 98 คน
เขต 172

เซนต์จอห์น
อุบลราชธานี 
หนองคู 
ซ่งแย้ 
ท่าแร่ 
ช้างมิ่ง 
นครราชสีมา 
อุดรธานี 
โพนสูง 
จันทบุรี 
บางแสน 
บ้านไผ่-เมืองพล

5
17
4
4
12
7
12
8
11
20
15

-

  รวม 115 คน
  รวมทั้ง 2 เขต ร 1 มีนาคม

213คน 

งบประมาณรายรับ

ค่าลงทะเบียน (คนละ1,000 บ.)  
เงิน สนับสนุนจากการแข่งขันโบว์ลิ่ง (ประมาณการ) 
เงิน สนับสนุนจากสภาเซอร์ร่า

ประมาณการรายรับ  

200,000 บาท
70,000 บาท
30 ,000 บาท

300,000 บาท 

งบประมาณรายจ่าย

ค่าของที่ระลึกผู้ลงทะเบียน 200 ชุดๆ ละ 50 บาท
ค่าเช่ารถบัส กลุ่มบ้านโป่งและคณะฯ 1 คัน 3 วันๆ ละ 5,000 บาท
ค่าน้ำมันรถและเบี้ยเลี้ยงคนขับรถบัส โรงเรียนดรุณาและดำเนินวิทยา 2 คัน 2 วัน
ค่าที่พักบ้านสวนพระหฤทัย (คนละ 70 บาท/คืน 250 คน x 2 คืน)
อาหารกลางวัน(4 เมย.)ที่บ้านสวนพระหฤทัย (1)
ค่าอาหารค่ำ (5 เมย.) เคเบิลสกี ดำเนินสะดวก (2)
ค่าอาหารเช้า ( 6 เมย.) บ้านสวนพระหฤทัย (3)
ค่าเช่าเรือพายในคลองลัดพลี ดำเนินฯ
ค่าเช่าเรือใหญ่ ล่องจากบางนกแขวก-แม่กลอง ? วัน
ค่านำเสนอประวัติมิสซัง/ถ่ายทำวีดีโอฝ่ายสื่อสารมวลชนสังฆมณฑลราชบุรี
ค่าเวทีการแสดง /ดนตรี คาราโอเกะ (บ้านสวนพระหฤทัย+ศาลาแสงเทียน)
ค่าอาหารกลางวันบ้านสวนริมน้ำ และอาหารว่างบนเรือ (4)
ค่าอาหารค่ำและเครื่องดื่ม บ้านสวนพระหฤทัย (5)
ค่าอาหารเช้า บ้านสวนพระหฤทัย ดำเนินสะดวก (6)
ค่าอาหารกลางวัน ศาลาแสงเทียน วัดนักบุญยอแซฟ (7)
ค่าพิมพ์หนังสือและซีดีประวัติมิสซัง ที่ระลึกการประชุมประจำปี 500 เล่ม
ค่าของขวัญผู้ใหญ่ / จิตตาธิการ
ค่าป้ายต้อนรับไวนิล 4 - 6 จุด (บ้านสวนฯ บางนกแขวก / บ้านโป่ง)
ค่าป้ายชื่อ 250 ชิ้น / เชือกห้อยคอ
ซองทำบุญคณะซาเลเซียน+คณะคาปูชิน+คณะคามิลเลียน
เบ็ดเตล็ด

ประมาณการรายจ่าย

10,000
15,000
10,000
35,000
10,000
25,000
10,000
5,000
7,000
10,000
6,000
25,000
30,000
10,000
30,000
25,000
5,000
7,000
1,000
15,000
9,000

300,000

คณะกรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการ
พระคุณเจ้า ปัญญา กฤษเจริญ
อุปสังฆราช – คุณพ่อ สิริพงษ์ จรัสศรี
คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก ฝ่ายสื่อสารมวลชนของสังฆมณฑล
คุณพ่ออธิการบ้านเณรแม่พระนิรมล ราชบุรี
คุณพ่ออธิการบ้านเณรนาซาเรท บ้านโป่ง
คุณพ่อเจ้าวัดและคุณพ่อผู้ช่วยฯ วัดแม่พระบังเกิดบางนกแขวก
คุณพ่อเจ้าวัดและคุณพ่อผู้ช่วยฯ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
กลุ่มเซอร์ร่าบางนกแขวกและบ้านโป่ง

- ประธานอำนวยการ
- รองประธานอำนวยการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

คณะกรรมการจัดงานวันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ประธานจัดงาน
ประธานกลุ่มบางนกแขวกและกลุ่มบ้านโป่ง
ฝ่ายสถานที่พักและจัดเลี้ยง
ฝ่ายการเงิน / ลงทะเบียน/ ของที่ระลึก
ฝ่ายมัคคุเทศก์ / เรือนำเที่ยว
ฝ่ายวจนพิธีกรรม / จัดของถวาย
ฝ่ายพิธีกร / ฝ่ายต้อนรับทั่วไป
ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก/การแสดงบนเวที
ฝ่ายจัดเลี้ยงที่บางนกแขวกและบ้านโป่ง
ฝ่ายจัดเลี้ยงที่เลคพอยท์และบ้านสวนพระหฤทัย

- คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์ และคุณวนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์
- คุณศรีสุภัค กาญจนสินธุ์และคุณอภิญญา มหัคฆพงศ์
- คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์ และคุณวนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์
- คุณศรีสุภัค กาญจนสินธ์ / คุณอภิวันท์ เสนางค์นารถ
- คุณวิชานันท์ เสนางค์นารถ / คุณปิยะ แสนสุดสวาสด์
- คุณสายสุนีย์ เสียงไพเราะ / คุณอภิวันท์ เสนางค์นารถ
- คุณเชษฐ ชาวนาแก้ว / คุณนฤชัย เสนางค์นารถ
- ฝ่ายสื่อสารมวลชนสังฆมณฑล และกลุ่มเซอร์ร่า
- คุณวนิดา รุ่งศิริชัยรัตน์และคุณวิสิษฎ์ กิจสวัสดิ์
- คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์ / คุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี

กำหนดการวันครอบครัวเซอร์ร่าปี 2008

Go Top
Back Serra Family Day Page