สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
ปี 2014-2016

การประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 ปี 2014-2015
ณ ห้องประชุมบ้านผู้หว่าน สามพราน
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2014
เพื่อพิจารณาโครงสร้าง แผนงาน และภารงานชองคณะเซอร์ร่า

ประชุม มิสซา พักผ่อน

ประชุม

ประชุม มิสซา พักผ่อน
Back to Homepage