+เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าบ้านโป่ง
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มเซอร์ร่าบ้านโป่ง สังกัดเขต 140 เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ...
เป็นกลุ่มที่ 12 ของประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ 2 ในสังฆมณฑลราชบุรี

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล ตมาหนังสือรับรองเลขที่ 1008 ลงวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2001

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประจำการทั้งสิ้น 51 คน (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012)


คณะกรรมการปี 2019-2021

รายชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน

จิตตาธิการ

086-802-4548

ยาโกเบนฤชัย เสนางค์นารถ

ประธาน

097-978-9286

เปาโลวิชานันท์ เสนางค์นารถ

ว่าที่ประธาน

085-901-3481

ยอแซฟสงวน สงวนวารินทร์
มารีอาวารินทร์ จันลา

รองประธาน
ฝ่ายกิจกรรม

081-378-0746
085-507-4447

เปโตรพิทักษ์ ชิดเครือ
เทเรซาภาวนา ลิ้มอำไพ

รองประธาน
ฝ่ายกระแสเรียก

086-368-7359
089-204-2696

ยอร์จพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
อักเนสจันทร์เพ็ญ ดีเอี่ยม

รองประธาน
ฝ่ายสื่อสาร

081-943-1658
081-178-5306

โรซาอภิวันท์ เสนางค์นารถ

รองประธานฝ่ายสมาชิก

084-676-4226

เปโตรธีรวัฒน์ ลิ้มอำไพ

เลขานุการ

089-206-4709

คุณธราดล นัฏสุภัคพงศ์

เหรัญญิก

088-859-1043

คณะกรรมการปี 2016-2017

รายชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน

จิตตาธิการ

086-802-4548

คุณภาวนา ลิ้มอำไพ

ประธาน

089-204-2696

คุณธีรวัฒน์ ลิ้มอำไพ

ว่าที่ประธาน

089-206-4709

  1. คุณบุญยนิตย์กล่ำศรี

รองประธานฝ่ายกิจกรรม

086-765-6871

  1. คุณวิไล จ้องจันตะ
  2. คุณวารินทร์ จันลา

รองประธานฝ่ายกระแสเรียก

091-698-3727
085-507-4447

คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์

รองประธานฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์

081-943-1658

คุณวิชานันท์ เสนางค์นารถ

รองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

085-901-3481

คุณจีราภรณ ์จิระภัทรศิลป์

เลขานุการ

095-786-9984

คุณธราดล นัฎสุภัคพงศ์

เหรัญญิก

088-859-1043

คณะกรรมการปี 2012-2013
คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์

ประธาน

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
คุณพ่อสุเทพ    จูสวย
คุณพิทักษ์ ชิดเครือ
คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
คุณภาวนา ลิ้มอำไพ
คุณบุญนิตย์  กล่ำศรี
คุณสงวน  คุณธรรมสกุล
คุณวารินทร์ จันลา
คุณวิไล จ้องจันตะ
คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์
คุณอภิวันท์ เสนางค์นาถ
คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
จีราภรณ์ จิระภัทรศิลป
คุณอนันต์ชัย ทัฬหะกุลธร
คุณจีรวรรณ กล่ำศรี

จิตตาธิการ
ผู้ช่วยจิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการปี 2011-2012
คุณพิทักษ์ ชิดเครือ
ประธาน

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
คุณพ่อสุเทพ    จูสวย
คุณพิทักษ์ ชิดเครือ
คุณดวงเดือน จิระภัทรศิลป
คุณบุญนิตย์  กล่ำศรี
คุณวารินทร์ จันลา
คุณวิไล จ้องจันตะ
คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์
คุณอภิวันท์ เสนางค์นาถ
คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
คุณอนันต์ชัย ทัฬหะกุลธร
คุณดวงเดือน จิระภัทรศิลป

จิตตาธิการ
ผู้ช่วยจิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
ผู้ช่วยประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ


คณะกรรมการปี 2010-2011
คุณวิไล ระดับปัญญาวุฒ
ประธาน

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
คุณพ่อสุพจน์   ริ้วงาม
คุณวิไล ระดับปัญญาวุฒิ

จิตตาธิการ
ผู้ช่วยจิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการ ปี 2009-2010
คุณกัลยา กษิดิกุล
ประธาน

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
คุณพ่อสุพจน์   ริ้วงาม
คุณกัลยา กษิดิกุล
คุณวิไล ระดับปัญญาวุฒิ
คุณวิไล ระดับปัญญาวุฒิ
คุณวิไล จ้องจันตะ
คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์
คุณพิเชษฐ์ รุจิรัตน์
คุณอนันต์ชัย ทัฬหะกุลธร
คุณจีรวรรณ กล่ำศรี          

จิตตาธิการ
ผู้ช่วยจิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คณะกรรมการปี 2008-09
คุณจีรวรรณ     กล่ำศรี
ประธาน


คณะกรรมการปี 2007-08
คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์   
ประธาน

คุณพ่อยอห์น   แปร์ติเล่ 
คุณอภิญญา     มหัคฆพงศ์     
คุณจีรวรรณ     กล่ำศรี
คุณจีรวรรณ      กล่ำศรี          
คุณวีราพร       บุญญฤทธิ์
คุณวารินทร์      จันลา            
คุณวิไล          จ้องจันตะ
คุณบุญนิตย์     กล่ำศรี          
คุณอนันต์ชัย    ทัฬหะกุลธร
คุณอภิวันท์      เสนางค์นารถ   
คุณพิเชษฐ์      รุจิรัตน์

จิตตาธิการ                
ประธาน                   
ว่าที่ประธานปี 08-09
เลขานุการ                
เหรัญญิก                 
รป.กระแสเรียก          
ผู้ช่วยฯ                  
รป. กิจกรรม              
ผู้ช่วยฯ                  
รป. สมาชิก 
รป. สื่อสาร               


 

Back to District 140