เซอร์ร่าเขต 194
เซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

คณะเซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่

(กำลังปรับปรุง)


(ถ่ายร่วมกับเซอร์ร่ากลุ่มบ้านโป่ง วันพิธีปฏิญาณตนสมาชิก 8 กันยายน 2007)

คณะเซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่  เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2004 
องค์การเซอร์ร่าสากลออกหนังสือรับรองให้เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2007 เป็นกลุ่มที่ 1101 
ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ คือ Serra Club of Muengpol - Baan phai 
เป็นกลุ่มที่ 20 ของประเทศไทย

  สภาเซอร์ร่าจัดทำพิธีมอบหนังสือรับรอง และพิธีปฏิญาณตนสมาชิก
เมื่อ 8 กันยายน 2007 ที่วัด
แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น
โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร C.Ss.R. เป็นประธาน
มีสมาชิกปฏิญาณตนครั้งแรก 27 ท่าน  

การปฏิญาณตัวของกลุ่มเซอร์ร่าเมืองพล-บ้านไผ่

คณะกรรมการ ปี 2019-2021

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email

1. ค.พ.ซีมอน ไมตรี  ทาสุวรรณ์

จิตตาธิการ

081545 2069

 

 

Chaplain

 

 

2.ฟรังซิสโก สุนทร พงษ์เหมวัฒนา

ประธาน

086 638 4464

Ann_hrb@hotmail.com

 

President

 

 

3. มารีอา ฤทธาพร  หวานเสร็จ

รป.ฝ่ายกิจกรรม

089 620 2549

 

 

Vice President / Activities

 

 

4. เปาโล เสถียร  วนพงศ์ทิพากร

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

095 670 7420

 

 

Vice President / Vocation

 

 

5.อันนา เตียง  อังควิศิษฐ์พันธ์

รป.สมาชิก

080 765 7785

 

 

Vice President / Memberships

 

 

6. มารีอา แสงเดือน พงษ์เหมวัฒนา

รป.สื่อสาร

043 414 228

 

 

Vice President / Communications

 

 

7.มารีอา ทองใส  อินทร์นอก

เหรัญญิก

085 012 8037

 

 

Treasurer

 

 

8. ยอแซฟ ถนอม  อินทร์นอก

เลขา

095 175 9661

 

 

Secretary

 

 

คณะกรรมการ ปี 2014-2015

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวณเหนือ
มารีอา แสงเดือน พงษ์เหมวัฒนา
??
เปาโลเสถียร วนพงศ์ทิพากร
แบร์นาแด็ต สมร   สุทธิไชยา
อันนาเตียง อังควิศิษฐพันธ์

ฟรังซิสโก สุนทร พงษ์เหมวัฒนา
ยอแซฟ ถนอม อินทร์นอก
มารีอา ทองใส อินทร์นอก

จิตตาธิิบาล
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 

คณะกรรมการ ปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อไมเคิล ประสิทธิ์ ไกรโหล
ฟรังซิสโกสุนทร พงษ์เหมวัฒนา

มารีอาแสงเดือน พงษ์เหมวัฒนา
เซซีรีอาไร่  จุฬารัตน์
มารีอาทองใส อินทร์นอก
ยอแซฟถนอม อินทร์นอก
แบร์นาแด็ทพรทิพย์  ศิริโฉม
แบร์นาแด็ทสมร   สุทธิไชยา

จิตตาภิบาล
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 


 

Back to District 194