เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ประวัติความเป็นมา


เขต 140 ครูบุษบา สนใจ ประธานเขต140 (ปี 2013-2014)
วางแผนการทํางานใน ปี 2013-2014 เสนอต่อสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
จัดทําโครงการเสาะหาสมาชิกใหม่ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 4 วัด ได้แก่
- อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล (คพ.ยุทธการ ยนปลัดยศ)
- วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน (คพ.เทพรัตน์ ปิติสันต์)
- วัดแม่พระฟาติมา แสงอรุณ (คพ.อรรคเดช ทับปิง)
- วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม (คพ.เครี ตาไปย์) ซึ่งวัดสุดท้ายมีความเป็นไปได้มากที่สุด

โครงการหากระแสเรียก วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 ก.ย. 2013
ครูบุษบา สนใจ ประธานเขต140 เป็นหัวหน้าทีม
พร้อมด้วยคุณอัญชัน คุณสมพร และคุณกิตติพงศ์ จากพิษณุโลก และ อ.วิชัย จากบางแสน
เดินทางไปที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ได้พบและปรึกษากับคุณพ่อตาไปย์ เจ้าอาวาสและแกนนําของวัด
อนุญาตให้คณะเซอร์ร่าเเข้าไปพบปะพูดคุยกับสัตบุรุษ ที่เป็นบิดามารดาของพระสงฆ์ น กบวช สามเณร
เพื่อหาแนวทางการจัดดั้งกลุ่มเซอร์ร่าขึ้น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

โครงการหากระแสเรียก วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
ครั้งที่ 2 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2013
ทีมงานส่งเสริมกระแสเรียกของคณะเซอร์ร่าเขต 140 ประกอบด้วย ครูบุษบา สนใจ  ประธานเขต 140
อาจารย์ชัยณรงค์ ประธานที่ปรึกษา และ คุณอัญชัน อดีตประธานสภาเซอร์ร่า
ได้เดินทางไปยังวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี อีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดกลุ่มเซอร์ร่าใหม่
ได้รับการสนับสนุนจาก คุณพ่อเครี ตาไปย์ เจ้าอาวาส อนุญาตให้คณะเซอร์ร่าเเข้าไปพบปะพูดคุยกับสัตบุรุษ ที่เป็นบิดามารดาของพระสงฆ์ นักบวช สามเณร
และเชิญชวนสัตบุรุษ ร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ท าความเข้าใจจิตตารมณ์งานกระแสเรียก
ของคณะเซอร์ร่า โดย อาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย
ไดืรั บการตอบรับจากสัตบุรุษเป็นจํานวนมาก โดยมีคุณวารินทร์ ฉัตรบรรยงค์ เป็นแกนนํา
และสมาชิกอีก 9 ท่าน ตกลงว่าจะดําเนินงานเป็นกล่มทดลองในระยะแรก
โดยการประสานงานกับครูบุษบา สนใจ ประธานเขต 140 เพื่อเตรียมงานต่อไป

โครงการหากระแสเรียก วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
วันเสาร์ที่ 22--23 มีนาคม 2014ประธานเซอร์ร่าเขต 140 ครูบุษบา สนใจ
พร้อมคณะเยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าพนมแบบ 3 in 1
ร่วมฉลองวัดถ้ำสิงห์ ร่วมโครงการค่ายกระแสเรียกกับคณะเณรใหญ่จากบ้านเณรแสงธรรม และร่วมประชุมประชุมกับกลุ่มทดลองพนม ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม จ. สุราษฏร์ธานี
ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารกลุ่ม การดำเนินงาน และกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
สมัยที่ 14 ครั้งที่ 2/ 2013 -2014  วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2013
ห้องประชุมวัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ
ประธานเขต 140 รายงานว่า กลุ่มพนม มีคุณวารินทร์  ฉัตรบรรยง เป็นว่าที่ประธาน  และประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2013  ขอให้ถือวันประชุมครั้งแรกเป็นวันก่อตั้งกลุ่มทดลอง
ที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 

 

Back to District 140