เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าแม่แจ่ม
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่าแม่แจ่ม
Serra Club of Majam

ที่ตั้ง

วัดนักบุญปาตริก
ตู้ ป.ณ.4 แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ .แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5382-8190
สังฆมณฑลเชียงใหม่

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสกล
ใบรับรองเลขที่ 1042  ลงวันที่ 
?

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 26  คน (พฤษภาคม 2011)
สมาชิกสามัญ 26 คน สมาชิกทดลอง - คน


จิตตาธิการ

คุณพ่อลอเรนซ์ ชาคริต แซ่ท้าว


ประธาน
วัฒน์ มั่คั่ง

คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อ ลอเรนซ์ ชาคริต แซ่ท้าว
วัฒน์ มั่คั่ง

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

Back to District 140