เซอร์ร่าเขต 172
เซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารประวัติการก่อตั้ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 เป็นการประชุมเพื่อแนะนำ และรัทราบวัตถุประสงค์ของคณะเซอร์ร่า 
ที่บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2001 คุณพรเทพ จากวัดบางแสน เป็นประธานในกลุ่มทดลอง มีกรรมการฝ่ายต่างๆ และเริ่มมีการบันทึกการประชุม โดยมีกลุ่มพี่เลี้ยงจันทบุรี มาประชุมด้วยทุกครั้ง ร่วมกับการแบ่งปันจากทางเซอร์ร่ากลุ่มเซนต์จอห์น และ กรุงเทพฯ

วันที่ 3 ธ.ค. 2001 จึงถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่วัดบางแสน
ภายใต้ ชื่อกลุ่มทดลองนี้ว่า “กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน”
ยาโกเบ พรเทพ ทองสุข เป็นประธานกลุ่มทดลอง โดยมีคุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นจิตตาธิการ

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล เป็นลำดับที่ 1065 สังกัดเขต 172 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2004
“วันสมโภชพระตรีเอกภาพ” เป็นกลุ่ม ที่ 17 ของประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ 2 ในสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพ่อยอแซฟ สายชล คันยุไล เป็นจิตตาธิการคนแรก และยอแซฟ ประสิทธิ์ ไทยเจริญ เป็นประธานคนแรก
สมาชิกปฏิญาณตนครั้งแรก วันที่ 6 มิถุนายน 2004         36 คน
สมาชิกปฏิญาณตนครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2006          6 คน
สมาชิกปฏิญาณตนครั้งที่ 3 วันที่ 21 เมษายน 2013          6 คน
สมาชิกปฏิญาณตนครั้งที่ 3 วันที่ 21 เมษายน 2013          6 คน
สมาชิกปฏิญาณตนครั้งที่ 4 วันที่ 24 กันยายน 2017        14 คน

(ประวัติการก่อตั้งกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน โดย ยอแซฟ เดชา ศรีชลวัฒนา)


ทำเนียบประธานกลุ่ม

ลำดับ
ชื่อ
ปี
กลุ่ม
1 คุณพรเทพ ทองสุข 2001-2004

ประธานก่อตั้ง

2 คุณประสิทธิ์ ไทยเจริญ 2004 -2005 สมัยที่ 1
3 คุณเดชา ศรีชลวัฒนา 2005 – 2006  
4 คุณวัลลดา เล้ากอบกุล 2006 – 2007 สมัยที่ 1
5 คุณสมใจ รุ่งเรือง 2007 – 2008  
6 คุณประสิทธิ์ ไทยเจริญ 2008 – 2009 สมัยที่ 2
7 คุณเลิศศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา 2009 – 2010  
8 คุณชาตรี กิจสมัคร 2010 – 2011  
9 อ.วิชัย บุญเจือ 2011 – 2012 สมัยที่ 1
10 คุณวัลลดา เล้ากอบกุล 2012 – 2013 สมัยที่ 2
11 อ.วิชัย บุญเจือ 2013 – 2014 สมัยที่ 2
12 คุณกัญญ์ณณัฐ ละเอียดจิตต์ 2014 – 2015  
13 คุณนิชเนตร แก้วแดง 2015 – 2016  
14 อ.วิชัย บุญเจือ 2016 – 2017 สมัยที่ 3
15 คุณอ้อยทิพย์ ไทยเจริญ 2017 – 2018  
16 คุณจินตนา กรรณิกา 2018 – 2019  
17 เทเรซาวัลลดา เล้ากอบกุล 2019 – 2020 สมัยที่ 3

กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
ปี 2019 – 2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อเฮนรี่ สมชาย เกษี

จิตตาธิการ

167 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุขอ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
brotherkaiou@hotmail.com

0647978799

2. เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล

ประธาน

244/62 มบ.วังมุขแลนด์ ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130  wanlada87@gmail.com

0867958050
038748483

3. มารีอาแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ 
  สุชิตา เผือกพิพัฒน์

ว่าที่ประธาน

76/38 ม.5 หมู่บ้านอัมพรเพลส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110 sushi.phat@gmail.com    

08 1982 9487

4. เทเรซา จินตนา กรรณิกา

อดีตประธาน

326/147 ม.8 หมู่บ้านลัดดาเฮ้าส์ อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี 20110

08 7026 7965

5. ฟรังซิสโก ธนรัฐกานต์ แซ่บุ้น

รป.ฝ่ายกิจกรรม

71/118 ม 1 ต. อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี    

08 1429 2739

6. มารีอา กอแรตตี อรุณี 
หอมดำรงค์ศักดิ์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

205/48 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
aruneesak@gmail.com

0864117365

7. มารีอา ไสว อินสอาด

รป.ฝ่ายสมาชิก

71/118 ม 1 ต. อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี    

09 7237 0765

8. อังเยลา ชลฤดี  ผิวเกลี้ยง

รป.ฝ่ายสื่อสาร

วัดแม่พระเมืองลูร์ดบางแสน? 167?ถ.ลงหาด? ต.แสนสุข
?อ.เมือง?จ.ชลบุรี? 20130?           

09 5316 5234

9. มารีอาแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์
สุชิตา เผือกพิพัฒน์

เหรัญญิก

76/38 ม.5 หมู่บ้านอัมพรเพลส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี20110 sushi.phat@gmail.com

08 1982 9487

10. มาเรียเทแรสศุภวรรณ  ชีรานนท์

เลขานุการ

16/8 ม.11 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
sbunluewong@hotmail.com

09 2006 1049

กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
ปี 2018 – 2019

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อสมชาย เกษี
มารีอาอ้อยทิพย์  ไทยเจริญ
เทเรซาจินตนา กรรณิกา
เทเรซาวัลลดา เล้ากอบกุล
มารีอาอ้อยทิพย์  ไทยเจริญ
ฟรังซิสโก ธนรัฐกานต์ แซ่บุ้น มารีอากาญจนา ศรีบัวเอี่ยม
โฟสตีนามัสยา แสวงกิจ
เทเรซาวัลลดา เล้ากอบกุล
มารีอาฯ สุชิตา เผือกพิพัฒน์

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
ปี 2017 – 2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อมิเกล  กาไรซาบาล เอส.เจ.
อันเดรวิชัย บุญเจือ
มารีอาอ้อยทิพย์  ไทยเจริญ
เทเรซาจินตนา กรรณิกา
มารีอา กอแร็ตตี อรุณี หอมดํารงค?ศักดิ์
มารีอานิชเนตร  แก้วแดง
มารีอากาญจนา ศรีบัวเอี่ยม
โฟสตีนามัสยา แสวงกิจ
เทเรซาวัลลดา เล้ากอบกุล
เทเรซารัชฎา  เล้ากอบกุล

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการบริหารปี 2016 - 2017

ที่ ตำแหน่ง ชื่อ โทรศัพท์ E-mail
1 จิตตาธิการ        
2 ประธาน  อันเดรวิชัย   บุญเจือ 08-76062321 wichai2000@gmail.com
3 อดีตประธาน  มารีอานิชเนตร  แก้วแดง 08-65120485 nitchanate@hotmail.com
4 ว่าที่ประธาน  มารีอา นิชเนตร แก้วแดง 08-65120485 nitchanate@hotmail.com
5 รองประธานฝ่ายกิจกรรม   มารีอา นิชเนตร  แก้วแดง 08-65120485 nitchanate@hotmail.com
6 รองประธานฝ่ายกระแสเรียก เทเรซา สมใจ รุ่งเรือง  08-7091-4110  
7 รองประธานฝ่ายสมาชิก  มารีอา กาญจนา ศรีชลวัฒนา 08-6327-4634 marylek25@gmail.com
8 รองประธานฝ่ายสื่อสาร  โฟสตีนา มัสยา แสวงกิจ 08-1154-4506  
9 เลขานุการ   เทเรซา วัลลดา  เล้ากอบกุล 08-6795-8050 wanlada87@gmail.com
10 เหรัญญิก เทเรซา รัชฎา  เล้ากอบกุล  08-7091-4110 ratchadatheres@hotmail.com

กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
ปี 2015 – 2016

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ณพ่อมิเกล กาไรซาบาล
คุณกัญญ์ณัฐ ละเอียดจิตต์ 
มารีอานิชเนตร  แก้วแดง
อันเดรวิชัย บุญเจือ
คุณสมใจ รุ่งเรือง 
เทเรซาวัลลดา  เล้ากอบกุล
คุณจินตนา กรรณิกา
มารีอา กอแร็ตตี อรุณี หอมดํารงค์ศักดิ์
มารีอากาญจนา ศรีบัวเอี่ยม
เทเรซารัชฎา  เล้ากอบกุล

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
ปี 2014 – 2015

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล
อันเดรวิชัย บุญเจือ
คุณกัญญ์ณัฐ ละเอียดจิตต์ 
มารีอานิชเนตร  แก้วแดง
คุณสมใจ รุ่งเรือง 
เทเรซารัชฎา  เล้ากอบกุล
คุณจินตนา กรรณิกา
ดอมินีโก ซาวีโอชาตรี  กิจสมัคริ์
ยอแวฟเลิศศักดิ์ รุ่งรัตพัฒนา
คุณอ้อยทิพย์ ไทยเจริญ

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

กรรมการบริหารคณะเซอร์ร่ากลุ่มบางแสน
ปี 2013 – 2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล
เทเรซาวัลลดา  เล้ากอบกุล
ผศ.วิชัย บุญเจือ
คุณกัญญ์ณัฐ ละเอียดจิตต์ 
ดอมินีโก ซาวีโอชาตรี  กิจสมัคร
เทเรซารัชฎา  เล้ากอบกุล
มารีอา กอแร็ตตี อรุณี หอมดำรงค์ศักดิ์    
มารีอานิชเนตร  แก้วแดง
เทเรซาวัลลดา  เล้ากอบกุล
มารีอาพัชรา  ทองสุข

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล
ผศ.วิชัย บุญเจือ
คุณวัลลดา ล้ากอบกุล
คุณกัญญ์ณัฐ ละเอียดจิตต์ 
คุณเดชา ศรีชลวัฒนา
คุณประสิทธิ์ ไทยเจริญ
คุณสมใจ รุ่งเรือง 
คุณชาตรี กิจสมัคร
คุณพัชรา ทองสุข
คุณอ้อยทิพย์ ไทยเจริญ

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการบริหารปี 2011 - 2012

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เอส.เจ. 
ดอมินีโก ซาวีโอ ชาตรีกิจสมัคร   
ยอแซฟเดชา ศรีชลวัฒนา          
อันเดร วิชัย บุญเจือ                
เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล       
ดอมินิก ซาวีโอ องอาจ ยิ้มพัฒน์  
เทเรซา สมใจ รุ่งเรือง              
ยอแซฟประสิทธิ์ไทยเจริญ         
มารีอา กาญจนา ศรีชลวัฒนา     
เทเรซา กัญญ์ณัฐ ละเอียดจิตต์   
มารีอา อ้อยทิพย์ไทยเจริญ        
ดอมินีโก ซาวีโอ ชาตรีกิจสมัคร   

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
อดีตประธาน

คณะกรรมการบริหารปี 2010 - 2011

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เอส.เจ. 
ดอมินีโก ซาวีโอ ชาตรีกิจสมัคร   
อันเดร  วิชัย     บุญเจือ                         
ดอมินิก ซาวีโอ องอาจ ยิ้มพัฒน์  
เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล 
ยอแซฟ เลิศศักดิ์  รุ่งรัตนพัฒนา  

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
อดีตประธาน

คณะกรรมการบริหารปี 2009 - 2010

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เอส.เจ. 
ยอแซฟ เลิศศักดิ์  รุ่งรัตนพัฒนา            
ดอมินีโก ซาวีโอ ชาตรีกิจสมัคร             
มารีอา มักดาเลนา ปาริชาติ  แซ่งุ่ย        
ยอแซฟ ประสิทธิ์  ไทยเจริญ    
ยอแซฟ ประสิทธิ์  ไทยเจริญ                

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
อดีตประธาน

คณะกรรมการบริหารปี 2008 - 2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เอส.เจ. 
ยอแซฟ ประสิทธิ์  ไทยเจริญ      
ยาโกเบ พรเทพ  ทองสุข          
เทเรซา จินตนา  กรรณิกา                  
เทเรซา วัลลดา  เล้ากอบกุล      
อันเดร วิชัย  บุญเจือ               
มารีอา อ้อยทิพย์  ไทยเจริญ      
มารีอา บุญตา  เกตุพันธ์           
ยอแซฟ เลิศศักดิ์  รุ่งรัตนพัฒนา
มารีอา ภาวิณี  เกตุพันธ์
มารีอา มักดาเลนา ปาริชาติ  แซ่งุ่ย

จิตตาธิการ
ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก
ว่าที่ประธาน
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการเซอร์ร่าสังฆมณฑลจันทบุร


คณะกรรมการบริหารปี 2007 - 2008

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 เทเรซา สมใจ รุ่งเรือง ประธาน
2 อันเดร วิชัย บุญเจือ ว่าที่ประธาน
3 ยาโกเบ พรเทพ ทองสุข รป.ฝ่ายกิจกรรม
4 มารีอา อ้อยทิพย์ ไทยเจริญ รป.ฝ่ายสมาชิก
5 ยอแซฟ ประสิทธิ์ ไทยเจริญ รป.ฝ่ายกระแสเรียก
6 อันเดร วิชัย บุญเจือ รป.ฝ่ายสื่อสาร
7
เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล เลขานุการ
8
มารีอา บุญตา เกตุพันธ์ เหรัญญิก

คณะกรรมการบริหารปี 2006 - 2007

1

เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล

ประธาน

2

ยอแซฟ เลิศศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา

รองฯ ฝ่ายกระแสเรียก

3

มารีอา อ้อยทิพย์ ไทยเจริญ

รองฯ ฝ่ายสมาชิก

4

เทเรซา จินตนา กรรณิกา

รองฯ ฝ่ายกิจกรรม

5

อันเดร วิชัย บุญเจือ

รองฯ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์

6

ลูกา ปรัชญา ไทยเจริญ

เลขานุการ

7

มารีอา บุญตา เกตุพันธ์

เหรัญญิก

8

เทเรซา สมใจ รุ่งเรือง

ว่าที่ประธาน

9

ยอแซฟ เดชา ศรีชลวัฒนา

อดีตประธาน

  คุณพ่อสายชล คันยุไล จิตตาธิการ


ปฏิญาณตนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2006 จำนาน 6 คน

คณะกรรมการบริหารปี 2005 - 2006

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1

ยอแซฟ เดชา ศรีชลวัฒนา

ประธาน

2

ยอแซฟ ประสิทธิ์ ไทยเจริญ

รองฯ ฝ่ายกระแสเรียก

3

เทเรซา สมใจ รุ่งเรือง

รองฯ ฝ่ายสมาชิก

4

ยาโกเบ พรเทพ ทองสุข

รองฯ ฝ่ายกิจกรรม

5

อันเดร วิชัย บุญเจือ

รองฯ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์

6

เทเรซา ธานิดา ศิริรัตนบุญชัย

เลขานุการ

7

มารีอา อ้อยทิพย์ ไทยเจริญ

เหรัญญิก

8

เทเรซา วัลลดา เล้ากอบกุล

ว่าที่ประธาน

9

ยอแซฟ ประสิทธิ์ ไทยเจริญ

อดีตประธาน

  คุณพ่อสายชล คันยุไล จิตตาธิการ


สมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าบางแสน จำนวน 36 ท่าน
ได้เข้าพิธีปฏิญาณตน ต่อพระสังฆราชเทียนชัย สมาจิต
ณ วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
ท่ามกลางสมาชิกกลุ่มต่างๆ จากทั่วประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นสักขีพยาน

คณะกรรมการบริหารปี 2004 - 2005

ที่
ชื่อ-นาสกุล
ตำแหน่ง
1
ยอแซฟ ประสิทธิ์  ไทยเจริญ ประธาน
2
ยอแซฟ เลิศศักดิ์  รุ่งรัตนพัฒนา รองฯ ฝ่ายกิจกรรม
3
เปาโล ศรศักดิ์  พึ่งหรรษพร รองฯ ฝ่ายสมาชิก
4
ยาโกเบ พรเทพ  ทองสุข รองฯ ฝ่ายกระแสเรียก
5
ยอแซฟ เดชา  ศรีชลวัฒนา รองฯ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
6
ลูกา ปรัชญา  ไทยเจริญ เลขานุการ
7
มารีอา พัชรา  ทองสุข เหรัญญิก
8
ยอแซฟ เดชา  ศรีชลวัฒนา ว่าที่ประธาน
  คุณพ่อสายชล คันยุไล จิตตาธิการ

 

 

Back to District 172