สภาเซอร์ร่าประเทศไทย

เกี่ยวกับสภา ประวัติความเป็นมา กรรมการบริหาร ข่าว - กิจกรรม ห้องเอกสาร
ห้องเอกสาร
a - เอกสารการประชุมสภา
b - โครงการ
c- เอกสารอื่นๆ

สมัยที่ 19 ปี 2019-2020
จดหมายเชิญเข้าคำนับพระคาร์ดินัล


สมัยที่ 19 ปี 2018-2019
สรุปรายงานสภาวาระ 2018-2019
รูปสรุปรายงานสภาวาระ 2018-19 ชุดที่ 1
รูปสรุปรายงานสภาวาระ 2018-19
ชุดที่ 2
รายงานการประชุมครั้ง 1
จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 1
วาระการประชุมครั้งที่ 1

สมัยที่ 17 ปี 2017-2018
รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2017-2018

สมัยที่ 15-16 ปี 2014-2016

จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 2 กพ 16.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ตค 15.pdf
จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 1 ตค 15.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 1.pdf
จดหมายเชิญประชุมครั้งที่ 2.pdf
จดหมายเชิญประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 3.pdf

สมัยที่ 14 ปี 2013-2014
จดหมายเชิญประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 1.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2.pdf
จดหมายเชิญประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 3.pd
f

สมัยที่ 13 ปี 2012-2013

รายงานสรุปประจำปีของสภา ปี 2012-13.pdf

รายงานสรุปประจำปีของเขต 140.pdf
รายงานสรุปประจำปีของเขต 172.pdf
รายงานสรุปประจำปีของเขต 194.pdf
ตารางกิจกรรมของสภา2012.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 4.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 3.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 2.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 1.pdf
รายงานการประชุมวาระพิเศษ.pdf
จดหมายจากปธสภาถึงปธเขต172.pdf

สมัยที่ 12 ปี 2011-2012
รายงานการประชุมใหญ่สภาสมัยที่12

การเงินสภาปิดวาระปี 2011-2012.xls
หนังสือเชิญประชุมครั้งที่3 (5 พ.ค..2012)
ข้อคิดจาก คพ.สมเกียรติ ตรีนิกร (17 ก.ย.2011)
หนังสือเชิญประชุมครั้งที่1 (17 ก.ย.2011)

สมัยที่ 11 ปี 2010-2011
หนังสือเชิญประชุมครั้งที่1 (18 ก.ย.2010)

รายงานการประชุมครั้งที่ 1 (18 ก.ย.2010)
หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 2 (19 ก.พ. 2011)
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 (19 ก.พ. 2010)
หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 3 (4 มิ.ย. 2011)
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 (4 มิย. 2011)

สมัยที่ 10 ปี 2009-2010
กำหนดการประชุมใหญ่2010.pdf
รายงานการประชุมสภา19 มิย10.pdf
สรุปรายงานการประชุมสภา19 มิย10.pdf

แผนงานปีของสภา
แผนงานสภาปี 2019-2020

แผ่นพับ - คู่มือ
ส่งเสริมกระแสเรียก.doc
เอกสารแนะนำเซอร์ร่า
ธรรมนูญเซอร์ร่า
ข้อบังคับคณะเซอร์ร่า

โครงการ
สรุปฟื้นฟูจิตใจสังฆมณฑลจันทบุรี 2009
vinij-กิจกรรมวันกระแสเรียก.pdf
การตื่นเฝ้าเพื่อกระแสเรียก- vigil for vocation.pdf
กิจกรรมวันกระแสเรียก 21พย 2010.pdf


สมุดรายชื่อสมาชิก ปี 2011 - กำลังปรับปรุง

รายชื่อคณะกรรมการสภา
รายชื่อกรรมการสภาปี 2014 - 2016 แก้ไข.xlsx
รายชื่อกรรมการสภาปี 2014 - 2016 แก้ไข.pdf

อื่นๆ
สาสน์สมเด็จพระสันตะปาปา
c ส
าสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปา เนื่องในวันภาวนาสากลเพิ่อกระแสเรียกปีที่ 50 วันที่ 21 เมษายน 2013

บันทึกจากรองประธานฝ่ายสื่อสาร
26 ธ.ค. 2012

จดหมายจากประธานสภา
จดหมายจากประธานสภ

ฉบับที่ 1/2015 - 2016 วันที่ 21 มิถุนายน 2015
ฉบับที่ 2/2015 - 2016 วันที่ 17 สิงหาคม 2015

 

เอกสารพิธืปฏิญาณตน
พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งปี2013-2014.pdf
พิธีปฏิญาณตนสมาชิกใหม่บางแสน 2013.pdf
พิธีปฏิญาณตนเซอร์ร่าลพบุรีปี 2011.pdf
ปฎิญาณตนสมาชิก ปี 07 บางแสน
พิธีปฏิญาณตน-ศรีราชา.doc

Chartered Certificates
หนังสือแต่งตั้งเรียงตามลำดับเลขที่
หนังสือแต่งตั้งแยกตามเขต

เอกสารขอรับชาร์เตอร
En Letter of Bishop-authorizing the establishment of the club.doc
En Letter of District Governor supporting the work of the club.doc
En Letter of sponsoring club.doc
Letter from District Governor supporting the work of the club.doc
Sriracha-Charter Agreement.doc
Sriracha-Charter information Data.doc
CHARTER Information Data FORMS.pdf
Serra_Clubs-Art_VII-Sec_3.pdf

ตังอย่างเอกสารขอรับชาร์เตอร
ตัวอย่างหนังสือรับรองของประธานกลุ่มพี่เลี้ยง
ตัวอย่างหนังสือรับรองของประธานเขต
ตัวอย่างหนังสือรับรองของสังฆราช

 

 

 

 

ห้องเอกสารเขต 140
ห้องเอกสารเขต 172
ห้องเอกสารเขต 172/1

* * *
Back to Homepage