เซอร์ร่าเขต 140

หน้าหลักเขต 140 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 140 ปี 2018 - 2019

?
จิตตาธิการเขต


ประธานเขต
ยอห์น แมรี่ บุญขีด  เรไร


คณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าเขต 140 ปี 2018 – 2019

ตำแหน่ง

นักบุญ

ชื่อ

นามสกุล

โทร

จิตตาธิการ

 

 

 

 

ประธานเขต

ยอห์น แมรี่

บุญขีด

เรไร

089 272-7277

รปธ.ฝ่ายกิจกรรม

เปาโล

ชนะพันธ์

หอสุวรรณ

081 473-7804

 - ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

 

วิวัฒน์

มั่งคั่งสง่า

 

รปธ.ฝ่ายกระแสเรียก

มารีอา

วารินทร์

ศรีสดใส

081 597-7609

 - ผู้ช่วยฝ่ายกระแสเรียก

มารีอา

ประภัสสร

อรรถมานะ

081 988-7048

รปธ.ฝ่ายสมาชิก

เปโตร

ธีรวัฒน์

ลิ้มอำไพ

089 206-4709

 - ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิก

มารีอา

สมประสงค์

กูบทอง

085 481-5817

รปธ.ฝ่ายสื่อสาร

อากาทา

สิริพร

มาตุรงค์พิทักษ์

081 962-5872

 - ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสาร

มาระโก

จิรโชติ

ศรีธาตุ

081 593-7723

เลขานุการ

อันนา

บุษบา

ทองดี

084 989-5790

 - ผู้ช่วยเลขาฯ

มารีอา

ทิพากร

เรืองวุฒิชนะพืช

086 900-1962

เหรัญญิก

เทเรซา

อัญชัน

จาตุกัญญาประทีป

081 886-6035

ประธานกลุ่ม

 

 

 

 

 1. กรุงเทพฯ

มารีอา

ประภัสสร

อรรถมานะ

 

 2. บ้านโป่ง

เปโตร

ธีรวัฒน์

ลิ้มอำไพ

 

 3. ประจวบ

มารีอา

วารินทร์

ศรีสดใส

 

 4. เชียงใหม่

เปาโล

วิชัย

ศิริรัตน์

 

 5. แม่แจ่ม

 

วิวัฒน์

มั่งคั่งสง่า

 

 6. นครสวรรค์

อันตน

พรเลิศ

พันธ์รัตน์

 

 7. พิษณุโลก

ลูซีอา

สมพร

นุชบ้านป่า

 

 8. บางขาม

มารีอา

สมประสงค์

กูบทอง

 

 9. วิเชียรบุรี

มาระโก

จิรโชติ

ศรีธาตุ

 

 10. บางนกแขวก

เทเรซา

สายสุนีย์

เสียงไพเราะ

 

 11. พนม (ทดลอง)

 

วารินทร์

ฉัตรบรรยงค์

 

 12. เซนต์หลุยส์ (ทดลอง)

เปาโล

ชาลี

ศรีโรจน์จริยา

 


พิธีรับมอบตำแหน่งประธานเขตเชอร์ร่า 140
ยอห์น แมรี่ บุญขีด  เรไร ประธานเขตคนใหม่
วาระในตำแหน่งตั้งแต่ ก.ค. 2018 ถึง มิ.ย. 2019
รับมอบกางเขนสัญลักษณ์จาก ยอร์ช พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ อดีตประธานเขต
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018
ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด นครราชสีมา


Back to Homepage