เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2009
สังกัดเขต 140

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2011 เป็นลำดับที่ 1158
เป็นกลุ่มที่ 22 ของประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ 3 ในสังฆมณฑลนครสวรรค์

พิธีมอบใบแต่งตั้ง
โดย  Dr. Thomas Anthony Wong ประธานคณะเซอร์ร่าสากล
และ
พิธีปฏิญาณตนสมาชิก
โดย พระคุณเจ้า ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันอาทิตย์ที่  31 กรกฎาคม ค.ศ. 2011  เวลา  08.30 น.
ณ วัดนักบุญลูกา บางขาม อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี

ชมภาพพิธีรับใบแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิก
และงานต้อนรับประธานเซอร์ร่าสากล
โดยกลุ่มเซอร์ร่านักบุญลูกา ลพบุร

วันเสาร์ที่ 30-31 กรกฎาคม 2011 Click


ทำเนียบประธานกลุ่ม

ลำดับ
ชื่อ
ปี
1 อันนาบุษบา สนใจ
budsaba_ba@hotmail.com
http://bussaba.99k.org
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001327347919

Singapore
2009-2012
2 เทเรซากานต์สินี   กุลศิริวัชรนนท์
karnsi.nee@hotmail.c om
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002715247850
2012-2013

คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อ มีคาแอลพิทักษ์   ศิลาโคตร
อันนา บุษบา สนใจ
เทเรซา กานต์สินี กุลศิริวัชรนนท์
เทเรซา ธารา สิงห์สา
มารีอา อรพร พุฒตาลศรี
เทเรซา ธารา สิงห์สา
อันนา เนตรประวีณ์  สุขขีวัด
มารีอา จำเลียง  สิกุลจ้อย
ซูซานนา สุวิมล  สุมานิตย์
มารีอา สุมาลัย ทางดี

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

ณะกรรมการปี 2011-2012

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อ มีคาแอลพิทักษ์   ศิลาโคตร
อันนาบุษบา สนใจ
เทเรซากานต์สินี   กุลศิริวัชรนนท์
มารีอาพาณีย์    พรหมประดิษฐ์
เทเรซาธารา สิงห์สา
มารีอาจำเรียง  สิกุลจ้อย
มารีอาอ่อนศรี   สุขขีวัด
มาร์ธา รัตนา  สิงห์สา
มารีอาสุมาลัย   ทางดี

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก


 

Back to District 140