เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


(ภาพจาก FB วัดคาทอลิกพระหฤทัย ศรีราชา)

เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา
ถนนสุขุมวิท ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20171
โทร.0-38....

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อปี 2006
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2011 เป็นลำดับที่ 1151
เป็นกลุ่มที่ 3 ในสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นกลุ่มที่ 21 ของประเทศไทย
สังกัดเขตเซอร์ร่า 172

ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 36 คน
ประจำการ 29 คน สมทบ 7 คน

คลิกดูภาพวันปฏิญาณตนที่นี่คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ มานพ ปรีชาวูฒิ
จิตตาธิการ


ฟรังซิส เซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
ประธาน

คณะกรรมการ ปี 2017-2018

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
ประธานเขต 172
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ มานพ ปรีชาวุฒิ
ซิสเตอร์มิ่งขวัญ ผลมูล
ยอห์นบัปติสต์ วีระ ธาราสิงห์
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล
ฟรังซิส เซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
อันนา มารีอา นิสา ศรีวิไล
เทเรซา ศศิธา คันยุไล
แอนนา รานี ผูกพันธ์
แอกเนส สมาน คันยุไล
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
มารีอา โสม กะตะศิลา
มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง

Back to District 172