เซอร์ร่าเขต 172
กลุ่มเซอร์ร่าศรีราชา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาิ ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารองค์การเซอร์ร่าสากลได้พิจารณาอนุมัติรับรองอย่างเป็นทางการ  ในวันที่  26 มิถุนายน 2011
เป็นกลุ่มที่ 1151  ของโลก  และเป็นกลุ่มที่ 21  ในประเทศไทย

กำหนดพิธีมอบใบรับรองและปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน 2011
ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา
 มีสมาชิกเข้าปฏิญาณตนทั้งสิ้น 36 คน

คลิกดูภาพวันปฏิญาณตนที่นี่มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง

ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2010-2011

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์  วิเชียร ฉันทพิริยกุล
มารีอามักดาเลนา รัชนีกูล พวงผ่อง
มารีอากอแลตตี สมนึก พึ่งภักดิ์
มารีอา วารี ก่อซื่อวานิช
เทเรซา รัชนก กาญจนาวรรณากร
ฟรังซิสเซเวียร์ เจตต์ฎางค์กูรณ์  พวงผ่อง
ยอแซฟ วิทยา หอมจินดา
เทเรซา วราภรณ์ หอมจินดา
มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก สุรภีภรณ์ คันยุไล


 

Back to District 172