เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชา
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


(ภาพจาก FB วัดคาทอลิกพระหฤทัย ศรีราชา)

เซอร์ร่ากลุ่มศรีราชาวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา
ถนนสุขุมวิท ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20171
โทร.0-38....

เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อปี 2006
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2011 เป็นลำดับที่ 1151
เป็นกลุ่มที่ 3 ในสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นกลุ่มที่ 21 ของประเทศไทย
สังกัดเขตเซอร์ร่า 172
ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 36 คน
ประจำการ 29 คน สมทบ 7 คน

คลิกดูภาพวันปฏิญาณตนที่นี่คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ มานพ ปรีชาวูฒิ
จิตตาธิการ


มารีอา นิสา  ศรีวิไล
ประธาน

คณะกรรมการ ปี 2019-2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

Email

1.  ฟรังซิสเซเวียร์

จิตตาธิการ

038-311-031
086-143-9248

 

   คุณพ่อมานพ  ปรีชาวุฒิ

Chaplain

2.  มารีอา

ประธาน

080-107-3461

nisafeap@hotmail.com

    นิสา  ศรีวิไล

President

3.  มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก

ว่าที่ประธาน

08-1687-7052

surapeeporn.khanyulai@th.fiujitsu-general.com

   นางสาวสุรภีภรณ์  คันยุไล

President elected

4. ฟรังซิสเซเวียร์

รป.ฝ่ายกิจกรรม

081-335-7533

jad3357533@gmail.com

    เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง

Vice President / Activities

5.  แอนนา

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

08-1636-2061

----

    ราณี   ผูกพันธ์

Vice President / Vocation

6.  อักแนส

รป.สมาชิก

08-1636-2061

----

    นางสมาน  คันยุไล

Vice President / Memberships

7.  มาการีตา มารีย์ อาลาก๊อก 

รป.สื่อสาร

08-1687-7052

surapeeporn.khanyulai@th.fiujitsu-general.com

    สาวสุรภีภรณ์  คันยุไล

Vice President communications

8.  มารีอา

เหรัญญิก

08-5393-5602

----

    โสม  กะตะศิลา

Treasurer

2. มารีอามักดาเลนา

เลขา

09-2268-2916

rach0990@gmail.com

    รัชนีกูล   พวงผ่อง

Secretary

Back to District 172