เขตเซอร์ร่า 194

หน้าหลักเขต 194 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสารประชุมเขตครั้งที่ 3/2010-2011
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2011  ณ ห้องประชุมวัดเซ็นต์จอห์น กรุงเทพฯ


ประวัติความเป็นมา

ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2009-2010  คณะกรรมการสภาฯเห็นชอบให้มีการแบ่งเขต 172 เป็น 2 เขต
โดยแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณา
ประกอบด้วย 1. คุณนิพนธ์  แสงประดับ 2. คุณนิคม  กายราช ประธานเขต 172  และ  3. คุณประภัสสร  อรรถมานะ 

และคณะอนุกรรมการสภาฯเห็นชอบกับยกร่างรูปแบบการแบ่งเขต 172  ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบในวาระที่ 2 
ตามที่มีบันทึกไว้ในเอกสารรายงานการทำงานของสภาที่คงค้างไว้
เพื่อประสานงานต่อของสภาเซอร์ร่าประเทศไทยของปี 2009-2010 โดยมีรูปแบบโครงสร้าง  ดังนี้ คือ 

 เขต 194  ประกอบด้วย 1.  เซอร์ร่ากลุ่มอุบล  2. กลุ่มซ่งแย้   3.  กลุ่มหนองคู   4.  กลุ่มอุดร
5.  กลุ่มโพนสูง  6. กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่ 7. กลุ่มท่าแร่ 8. กลุ่มช้างมิ่ง  9. กลุ่มขอนแก่น(กลุ่มทดลอง)  

เขต 172/2  ประกอบด้วย 1.  กลุ่มเซนต์จอห์น   2. กลุ่มจันทบุรี    3. กลุ่มบางแสน  
4. กลุ่มนครราชสีมา   5.   กลุ่มศรีราชา  (กลุ่มทดลอง) 

 ปัจจุบัน ปี 2012 เขต 194 มีจำนวนกลุ่มทางการ  9 กลุ่ม  ใน 3 สังฆมณฑล 
สมาชิกทั้งหมด
  276 คน ประจำการ  236 คน สมทบ 40 คน


ทำเนียบประธานเขต 194 (194)

ลำดับ
ชื่อ
ปี
กลุ่ม
1 ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี (194)
2010-2011
กลุ่มอุดรธานี
2 ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี (194)
2011-2012
กลุ่มอุดรธานี
3 ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี (194)
2012-2013
กลุ่มอุดรธานี
4 อ.ลักขณา  สุกใส
2013-2014
กลุ่มอุบลราชธานี
5 อ.นิคม  กายราช
2014-2015
กลุ่มท่าแร่
6 อ.นิคม  กายราช
2015-2016
กลุ่มท่าแร่
7 ยอแซฟ ถนอม  อินทร์นอก
2016-2017
กลุ่มอุดรธานี
8 คุณจำรัส  รุ่งรัชกานนท์ 2017-2018 กลุ่มอุบลราชธานี
9 เปาโล สมฤทธิ์ กายราช 2018-2019 กลุ่มท่าแร่
10 ยอหน์ ธนัช วัชรตานนท์ 2019-2020 กลุ่มอุดรธานี

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2019 - 2021

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทร

ราฟาแอลอ.ชัยณรงค์  มนเทียนวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

1110 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จตุจักร  กทม. 10900 cnarong@stjohn.ac.th

086 896 9393

มาระโก นิพนธ์   แสงประดับ

อดีตประธานสภาฯ

niphonsa@yahoo.com

081-9119522

อากาทา สิริพร  มาตุรงค์พิทักษ์

ประธานสภาฯ 19-20

ร้านฟาติมา 52/2-3ถ.นเรศวร ต.ในเมืองอ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

081 962 5872

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์   อยู่สุข

จิตตาธิการ

อธิการสถานฝึกธรรมสันติราชาอุดรธานี Meaw20th@homail.com

091 863 3424

ยอห์น ธนัช วัชรตานนท์

ประธานเขต

ตู้ ป.ณ. 3 ปท.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรฯ 41002 ging.amp1784@gmail.com

080 404 6559

เทเรซา บุญส่ง แน่นสิงห์

ว่าที่ประธานเขต

297 ถ.ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 โทร.

089 917 8543

กาทารีนา ลักขณา  สุกใส

รป.กิจกรรม

121  ถ.เบ็ญจะมะ  อ.เมือง  จ.อุบลฯ  34000 Lakana_s@live.com

081 360 5331

เปาโล สมฤทธิ์  กายราช

รป.กระแสเรียก

265 ม.6  ถ.ถิ่นไทย 1 ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร 47230 Paul_somrit@yahoo.co.th

087 715 5020

มีคาแอล ศรีสว่าง คำเสงี่ยม /ปธ.ฟาติมา ท่าแร่

รป.สมาชิก

354 ม.6  ถ.ราษฎร์เจริญ  ต.ท่าแร่  อ.เมือง  จ.สกลนคร   47230

085 608 7942

มารีอา สุมาลี  ดาวหน

รป.สื่อสาร

28/ 3 ม.4  ต.ขุหลุ  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี  34130 sumalee.dawhone@gmail.com

089 864 7604

เทเรเซา นิรมลสมงาม

เหรัญญิก

เรือนนราอพาร์ตเม้นท์ 352/7ซ.หนองตุ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี

081 873 6107

เทเรซา อรนรา  ยงดี /ปธ.มีคาแอล ท่าแร่

เลขานุการ

1113 หมู่ 7 ต. ท่าแร่  อ. เมือง  จ. สกลนคร  47230

084 403 9710

ยวงบอสโก วันชัย   ภูละคร /ปธ.อุดรฯ

กรรมการ

99/32 หมู่ 16 ต.หนองนาคำ  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

089 940 6541

มารีอา จันทร์อุไร   ลวดทอง /ปธ.อุบลฯ

กรรมการ

225 ถ.ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลฯ  34000

093 123 6395

ฟรังซิสโก สุนทรพงษ์เหมวัฒนา /ปธ.พล-ไผ่

กรรมการ

55/16-17  ถ.รามราช  อ.พล  จ.ขอนแก่น  40120 ann_hrb@hotmail.com

086 638 4464

อลิซาเบธ ลัดดา หงษ์จันทร์ /ปธ.หนองคู

กรรมการ

22 ม.7  ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

061 857 6042

ปีโอ มีชัย  พอศิลป์ /ปธ.ช้างมิ่ง

กรรมการ

105 ม.12 ต.ช้างมิ่ง  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

061 086 9094

ยวงบับติสตาเกรียงศักดิ์ พึ่งผล /ปธ.ขอนแก่น

กรรมการ

48/7ซ.เทพผาสุขถ.มะลิวัลย์ม.16อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

097 320 1958

มารีอามักดาเรนา แนบเนียน  ดงยะโสภา /ป.โพนสูง

กรรมการ

116 ม.1 บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.บ้านดุงจ.อุดรธานี 41190

080 189 5680

อันนา ทองเลี้ยง  จันทร์ไทย /ปธ.ซ่งแย้

กรรมการ

28 ม. 2 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร 35120

062 174 3116

อันนา สุลัดดา ถาวรพัฒน์ /ปธ.เซซ่ง

กรรมการ

85 หมู่ 4  ต.เชียงเพ็ง  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร 35150

063 004 4585


คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2018 - 2019

ลำดับ

นักบุญ ชื่อ / สกุล

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์/E-mail

1

ราฟาแอล อ.ชัยณรงค์ มนเฑียรวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

ม.เซนต์จอหน์1110ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร10900 กทม

Cnarong@st.john.ac.th
02-9387015-20

2

ยอหน์บอสโก น.สพ สมชาย เทวีทิวารักษ์

ที่ปรึกษา

17/21ม.การ์เดนโฮมวิลเลจ ถ.พหลโยธิน
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี12130

081-8033475
somchai@zagro.com

3

เปโตร นิคม กายราช

ที่ปรึกษา

199ม.6 ถ.ราษฏร์เจริญ ต.ท่าแร่ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47230

081-7396312 nikhom84@yahoo.com

4

มาร์โก นิพนธ์ แสงประดับ

ที่ปรึกษา

89/1ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560

081-911952
niponsa@yahoo.com

5

ยอหน์ บัปติส จำรัส รุ่งรัชกานนท์

ที่ปรึกษา

117ม.4 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี34130

jamrus_2005@yahoo.com 090-5656645

6

ฟรังซิสเซเวียร์ ค.พ สมรชัย กระแสสิงห์

จิตตาธิการ

สามเณรราลัยฟาติมา ต. ท่าแร่ อ.เมือง
จ.สกลนคร

042-751118

7

เปาโล สมฤทธิ์ กายราช

ประธาน

265 ม.6 ถ.ถิ่นไทย 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230

087-7155020 paul_somrit@yahoo.co.th

8

 

 

 

 

9

ยอหน์ ธนัช วัชรตานนท์

ว่าที่ ปธ.

สำนักมิสซังคาทอลิกอุดร ตู้ปณ.3
ปท.โพธ์ศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี

080-4046559 ging.amp
1784@gmail.com

10

เทเรซา อรนรา ยงดี

เลขานุการ

1113 ม.7ถ.ราษฎร์เจริญ ต.ท่าแร่ อ.เมือง
จ.สกลนคร47230

042-751169

11

สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ปธ.แม่พระฟาติมา

164 ม.6 ถ.ใจประสงค์ ต.ท่าแร่ อ.เมือง

 จ.สกลนคร 47230

093-538-3398

12

เทเรซา ชญานิษฐ์ กายราช

เหรัญญิก

199 ม.6 ถ.ราษฎร์เจริญ ต.ท่าแร่ อ.เมือง

จ.สกลนคร 47230

087-0890477

13

โทมัส ประหยัด ยงดี

  รปฝ่าย.กระแสเรียก

1113ม.7ถ.ราษกร์เจริญต.ท่าแร่ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47230

042-751169
081-7697253

14

มารีอา สุมาลี ดาวหน

รป.ฝ่ายสื่อสาร

28/3 ม.4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล

 จ.อุบลราชธานี 34130

089-8647604

15

เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์

รป ฝ่ายสมาชิก

288/81ถ.ประชาสโมสร ซอย54 อ.เมือง

 จ.ขอนแก่น40000

sompot.somboon@gmail.com 080-4129985

16

มารีอา วิยะดา ดอนแสง

รป ฝ่าย กิจกรรม
ปธกลุ่ม ท่าแร่

52 ม.3 ถ.ราษฎร์เจริญ ต.ท่าแร่ อ.เมือง

 จ.สกลนคร 47230

042-741434

17

เทเรซา บุญส่ง แน่นสิงห์

กรรมการ/ปธ อุบลราชธานี

297 ถ.ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

089-9178543

18

มารีอา มักดาเลนา อนงค์ ทองสม

กรรมการ/ปธ หนองคู

บ้านหนองคู ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม

 

จ.ยโสธร086-3720812

19

เปโตร อุเทน บุญทวี

กรรมการ/ปธ ซ่งแย้

วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ

จ.ยโสธร

089-0267032

20

เทเรซา อมรศรี มาตะยา

กรรมการ/ปธเซซ่ง

85ม.4 บ้าน เซซ่ง ต.เซียงเพ็ง

อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

063-0044585

21

อัลฟอนโซ ณรงค์ เหมุทัย

กรรมการ/ปธ อุดรฯ

129/18ม.1ซอยบ้านหนองบัว ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง จ.อุดรฯ41190

083-3624533

22

กาทารีนา แนบเนียน ทาสีเพชร

กรรมการ/ปธโพนสูง

116ม.1ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรฯ41190

080-1895670

23

เปาโล เสถียร วนพงษ์ทิพร

กรรมการ/ปธเมืองพล- บ้านไผ่

2/14ถ.พานิชเจริญ อ.พล จ.ขอนแก่น40120

086-2348170

24

อักแนส สมหมาย ศรีทอง

กรรมการ/ปธช้างมิ่ง

44ม.12 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณนานิคม

จ.สกลนคร

093-2342145

 


คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2017 - 2018
ยอห์นบัปติสจำรัส   รุ่งรัชกานนท์ ประธานเขต

ลำดับ

นักบุญ /  ชื่อ / สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์/E-mail

1

ราฟาแอล อ.ชัยณรงค์ มนเฑียรวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

Cnarong@st.john.ac.th
02-9387015-20

2

ยอหน์บอสโก น.สพ สมชาย เทวีทิวารักษ์

ที่ปรึกษา

081-8033475
somchai@zagro.com

3

เปโตร นิคม กายราช

ที่ปรึกษา

081-7396312
nikhom84@yahoo.com

4

มาร์โก นิพนธ์ แสงประดับ

ที่ปรึกษา

081-911952
niponsa@yahoo.com

5

ยอหน์ บัปติส จำรัส รุ่งรัชกานนท์

ที่ปรึกษา

jamrus_2005@yahoo.com
090-5656645

6

ฟรังซิสเซเวียร์ ค.พ สมรชัย กระแสสิงห์

จิตตาธิการ

042-751118

7

เปาโล สมฤทธิ์ กายราช

ประธาน

087-7155020 paul_somrit@yahoo.co.th

9

ยอหน์ ธนัช วัชรตานนท์

ว่าที่ ปธ.

080-4046559
ging.amp1784@gmail.com

10

เทเรซา อรนรา ยงดี

เลขานุการ

042-751169

11

สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน

ผู้ช่วยเลขานุการ / ปธ.แม่พระฟาติมา

093-538-3398

12

เทเรซา ชญานิษฐ์ กายราช

เหรัญญิก

087-0890477

13

โทมัส ประหยัด ยงดี

  รป ฝ่าย.กระแสเรียก

042-751169 081-7697253

14

มารีอา สุมาลี ดาวหน

รป.ฝ่ายสื่อสาร

089-8647604

15

เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์

รป ฝ่ายสมาชิก

080-4129985
sompot.somboon@gmail.com

16

มารีอา วิยะดา ดอนแสง

รป ฝ่ายกิจกรรม / ปธ กลุ่ม ท่าแร่

042-741434

17

เทเรซา บุญส่ง แน่นสิงห์

กรรมการ/ปธ อุบลราชธานี

089-9178543

18

มารีอา มักดาเลนา อนงค์ ทองสม

กรรมการ/ปธ หนองคู

086-3720812

19

เปโตร อุเทน บุญทวี

กรรมการ/ปธ ซ่งแย้

089-0267032

20

เทเรซา อมรศรี มาตะยา

กรรมการ/ปธเซซ่ง

063-0044585

21

อัลฟอนโซ ณรงค์ เหมุทัย

กรรมการ/ปธ อุดรฯ

083-3624533

22

กาทารีนา แนบเนียน ทาสีเพชร

กรรมการ/ปธโพนสูง

080-1895670

23

เปาโล เสถียร วนพงษ์ทิพร

กรรมการ/ปธเมืองพล- บ้านไผ่

086-2348170

24

อักแนส สมหมาย ศรีทอง

กรรมการ/ปธช้างมิ่ง

093-2342145


คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2014 - 2016

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม
1 คุณพ่อวิโรจน์  โพธิ์สว่าง จิตตาธิการเขต อธิการบ้านเณร
2 อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา อดีตประธานเซอร์ร่าสากล
3 คุณวินิจ    วสุพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
4 คุณนิพนธ์      แสงประดับ ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
5 อ.ลักขณา      สุกใส ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
6 คุณอัมพัน      สีดาหัวด ที่ปรึกษา อดีตประธานเขต
7 คุณประหยัด    ยงดี ที่ปรึกษา กลุ่มท่าแร่
8 คุณวิเรียม   ศรีวรกุล ที่ปรึกษา กลุ่มฟาติมา
9 อ.นิคม  กายราช ประธานเขต กลุ่มท่าแร่
10

คุณถนอม  อินทร์นอก

ว่าที่ประธานฯ กลุ่ม
11 คุณชัยชนะ ศักดิ์โสภณ รองประธานฝ่ายกิจกรรม ประธานกลุ่มอุดรธานี
12 คุณจำรัส  รุ่งรัชกานนท์ รองประธานฝ่ายกระแสเรียก ประธานกลุ่มอุบลฯ
13 คุณสมพจน์  สมบูรณ์ รองประธานฝ่ายสมาชิก ประธานกลุ่มขอนแก่น
14 คุณสมฤทธิ์    กายราช รองประธานฝ่ายสื่อสาร ประธานกลุ่มฟาติมา
15 คุณโสภาพร  บรรจงศิลป์ เลขานุการ กลุ่ม
16 คุณชญานิษฐ์  กายราช เหรัญญิก กลุ่มฟาติมา
17 คุณวิยะดา ดอนแสง กรรมการ ประธานกลุ่มกลุ่มมีคาแอล
18 คุณแสงเดือน  พงษ์เหมวัฒนา กรรมการ ประธานกลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
19

คุณแนบเนียน  ทาสีเพชร

กรรมการ ประธานกลุ่มโพนสูง
20 คุณบุญเลี้ยง  จันทร์ไทย กรรมการ ประธานกลุ่มซ่งแย้
21 คุณสังวาล       บุญทา กรรมการ ประธานกลุ่มหนองคู
22 คุณสมหมาย   ศรีทอง กรรมการ ประธานกลุ่มช้างมิ่ง

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2013 - 2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม
1 คุณพ่อไพฑูรย์     แสนสวัสดิ์ จิตตาธิการเขต  
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา อดีตประธานเซอร์ร่าสากล
3 คุณบุญขีด    เรไร ที่ปรึกษา ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
4 คุณสนทยา    วิศพรรณ์ ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
6 คุณนิพนธ์      แสงประดับ  ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
7 คุณประภัสสร    อรรภมานะ ที่ปรึกษา อดีตประธานเขต
7 อ.ลักขณา      สุกใส ประธานเขต กลุ่มกลุ่มอุบลราชธานี
8

คุณนิคม  กายราช

ว่าที่ประธานฯ ประธานกลุ่มท่าแร่
9 ยวงบอสโกวันชัย    ภูละคร รองประธานฝ่ายกิจกรรม ประธากลุ่มอุดรธานี
10 คุณประหยัด    ยงดี รองประธานฝ่ายกระแสเรียก ประธานกลุ่มท่าแร่
11 คุณสมร    สุทธิไชยา รองประธานฝ่ายสมาชิก กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
12 คุณอัมพัน      สีดาหัวดี รองประธานฝ่ายสื่อสาร กลุ่มอุดรธานี
13 คุณบุญส่ง     แน่นสิงห์ เลขานุการ กลุ่มอุดรธานี
14 ร.ต.สรศักดิ์    ยินดีงาม เหรัญญิก ประธานกลุ่มอุบลราชธานี
15

สุภาวดี     สุ่มมาตย์

กรรมการ ประธานกลุ่มโพนสูง
16 คุณเกรียงศักดิ์    พึ่งผล กรรมการ ประธานกลุ่มขอนแก่น
17 คุณบุญเลิศ     ประเสริฐพลกรัง กรรมการ ประธานกลุ่มซ่งแย้
18 คุณวารี          ศิลาโคตร กรรมการ ประธานกลุ่มหนองคู
19 คุณมีชัย    พอศิลป์ กรรมการ ประธานกลุ่มช้างมิ่ง

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194(194) ปี 2012 - 2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม
1 ค.พ.ลอเร็นซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ จิตตาธิการเขต
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา อดีตประธานคณะเซอร์ร่าสากล
3 คุณนิพนธ์      แสงประดับ  ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
4 คุณประดิษฐ์   โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
5 คุณบรรจง      เส็งเจริญ ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
6 คุณสนทยา    วิศพรรณ์ ที่ปรึกษา ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
7 เทเรซา อัญชัญ จาตุกัญญาประทีป ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
8 น.สพ.สมชาย เทวีพิทักษ์ ที่ปรึกษา ประธานเขต 172
9 คุณอัมพัน      สีดาหัวดี ประธานเขต กลุ่มอุดรธานี
10

อ.ลักขณา      สุกใส

ว่าที่ประธานฯ ปี 2012-13 กลุ่มอุบลราชธานี
11 คุณบรรจง     เส็งเจริญ รองประธานฝ่ายกิจกรรม กลุ่มอุดรธานี
12 คุณสมฤทธิ์      กายราช    รองประธานฝ่ายกระแสเรียก กลุ่มท่าแร่
13 คุณสุนทร       พงษ์เหมวัฒนา  รองประธานฝ่ายสมาชิก กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
14 คุณนิรมล        สมงาม    รองประธานฝ่ายสื่อสาร กลุ่มอุดรธานี
15 คุณนิรมล       สมงาม เลขานุการ กลุ่มอุดรธานี
16 อ.ลักขณา       สุกใส เหรัญญิก กลุ่มอุบลราชธานี
17 คุณสรศักดิ์       ยินดีงาม กรรมการ ประธานกลุ่มอุบลราชธานี
18 คุณแนบเนียน     ดงยะโสภา กรรมการ ประธานกลุ่มโพนสูง
19 คุณบุญเลิศ     ประเสริฐพลกรัง กรรมการ ประธานกลุ่มซ่งแย้
20 คุณวารี          ศิลาโคตร กรรมการ ประธานกลุ่มหนองคู
21 คุณโฉมยงค์      สิพิมสาร กรรมการ ประธานกลุ่มช้างมิ่ง
22 คุณสมพจน์    สมบูรณ์  กรรมการ ประธานกลุ่มขอนแก่น

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2011 - 2012

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1 ค.พ.ลอเร็นซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ จิตตาธิการ
2 อ.ชัยณรงค์      มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
3 คุณนิพนธ์         แสงประดับ ที่ปรึกษา
4 คุณประดิษฐ์      โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษา
5 คุณบรรจง         เส็งเจริญ ที่ปรึกษา
6 คุณสนทยา       วิศพรรณ์ ที่ปรึกษา
7 คุณอัญชัน        จาตุกัญญาประทีป ประธานสภา
8 อ.วีระ              ธาราสิงห์ ประธานเขต 172
9 คุณอัมพัน         สีดาหัวดี ว่าที่ประธานเขต 194(2011-2012)
10 อ.ลักขณา         สุกใส ว่าที่ประธานเขต 194(2012-2013)
11 คุณบรรจง        เส็งเจริญ รองประธาน ฝ่ายกิจกรรม
12 คุณประหยัด     ยงดี  รองประธานฝ่ายกระแสเรียก/ป.ท่าแร่
13 คุณธัญพร        อภัยโส   รองประธาน ฝ่ายสื่อสาร/ป.อุดร
14 คุณถนอม        อินทร์นอก    รองประธานฝ่ายสมาชิก /ป.เมืองพลฯ
15 อ.ลักขณา         สุกใส เหรัญญิก
16 คุณนิรมล         สมงาม เลขาธิการ
17 คุณบุญส่ง        แน่นสิงห์ ป.อุบลราชธานี  / กรรมการ
18 คุณถวาย         ชีพจำเป็น ป.โพนสูง / กรรมการ
19 คุณบุญเลิศ       ประเสริฐพลกรัง ป. ซ่งแย้ / กรรมการ
20 คุณประยูร        สาสาย  ป. หนองคู / กรรมการ
21 คุณมีชัย           พอศิลป์ ป.ช้างมิ่ง / กรรมการ
22 คุณพนมจันทร์   ดิลกโกมล ป.ขอนแก่น / กรรมการ


ประชุมกลุ่มย่อย เขต 194 การสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า ปี 2011
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

Back to Home Page